ارزیابی و رتبه‌بندی رستوران‎های شهرستان تاکستان به روش تودیم فازی با توجه به عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

یکی از بخش‌‎های مهم صنعت گردشگری، صنعت رستوران‌داری است و تجربه رضایت‎بخش گردشگران از صرف غذا در رستوران‎های مقصد گردشگری بر رضایت کلی آن‎ها از مکان گردشگری موردنظر تأثیر زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران‌داری و ارزیابی و رتبه‌بندی رستوران‎ها با توجه به آن عوامل است که در پنج رستوران بزرگ شهرستان تاکستان انجام شده است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان اهمیت هر عامل و نیز میزان رضایت مشتریان، از پرسشنامه استفاده شد. وزن هر عامل به کمک آزمون فریدمن تعیین گردید و سپس پنج رستوران موردنظر به روش تودیم فازی که یک روش تصمیم‎گیری چند‎معیاره مبتنی بر نظریه چشم‌انداز است، رتبه‌بندی شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که تازگی غذا، پاکیزگی محیط رستوران، سلامت غذا و قیمت مناسب غذا به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را بر رضایت مشتریان دارند. رفتار شایسته کارکنان و سلامت غذا از جمله نقاط قوت رستوران‎ها بوده و عدم وجود غذاهای محلی تاکستان در منوی غذایی و نداشتن وب‎سایت جزء نقاط ضعف آن‎ها به شمار می‎روند و باید بیشتر موردتوجه مدیران رستوران‎ها قرار بگیرند. طبق نتایج رتبه‎بندی، ‎رستوران‎های تختی، شانی، بغدادی، سحر و آشپزباشی به ترتیب در رتبه‎های اول تا پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها