بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رضایت شغلی از طریق چابکی سازمانی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

سازمانها برای حفظ توان رقابتی ناچارند خود را با شرایط متلاطم و متحول جهانی وفق دهند و به اصطلاح چابک شوند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان با اثر نقش واسطه ای چابکی سازمان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوهش در عمل، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 360 نفر از کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه برابر با 186 بوده است. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد می باشد که روایی این ابزار از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS ویرایش 22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد هوش عاطفی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان دارد. از سوی دیگر با توجه به نقش واسطه ای چابکی سازمانی در پژوهش حاضر، می توان گفت که هوش عاطفی تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت شغلی کارکنان از طریق چابکی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها