شناسایی موانع پرداخت بر مبنای عملکرد در سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی موانع پرداخت بر مبنای عملکرد در سازمان های دولتی ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف، بعد از بررسی کمیت و کیفیت طرح پرداخت بر مبنای عملکرد دوازده کشور (دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، کره، نیوزلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا) 93 گویه به عنوان شاخص های موانع پرداخت بر مبنای عملکرد شناسایی گردید. برای تعیین روایی و پایایی، شاخص های مذکور با بکارگیری روش دلفی در اختیار 9 نفر از خبرگان و صاحب نظران مدیریت منابع انسانی قرار گرفت. با استفاده از فرمول CVR تعداد 40 گویه باقی ماند. گویه های باقی مانده با توجه به ادبیات تحقیق و نظریات موجود در پنج دسته فردی، گروهی، سازمانی، محتوایی و محیطی طبقه بندی شد. از آنجا که در مورد پرداخت بر مبنای عملکرد شناخت جامعی وجود نداشت و دانش موجود در این زمینه محدود بود بر اساس استراتژی داده بنیاد، تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید و متغیرهای زمینه ساز، عوامل مؤثر، متغیرهای بازدارنده و نتایج و پیامدهای پرداخت برمبنای عملکرد شناسایی شدند. شاخص هایی مانند محیط سیاسی ناپایدار سازمان های دولتی ایران، کمبود منابع، سلسله مراتب شدید، جو سازمان و عدم لحاظ امنیت شغلی از موانع اصلی اجرایی شدن پرداخت بر مبنای عملکرد می باشند. در پایان پیشنهادهایی برای استقرار نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در سازمان های دولتی ایران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها