یک رویکرد ترکیبی فازی برای انتخاب تامین‏ کنندگان و تخصیص مقدار سفارش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی و انتخاب تامین‏ کنندگان و تعیین میزان خرید اقلام یکی از تصمیمات راهبردی و از اجزای مهم در مدیریت زنجیره تامین است. در این مقاله برای این منظور یک رویکرد ترکیبی جدید پیشنهاد شده که شامل شش مرحله است. ابتدا در مرحله اول شاخصها و زیرشاخصهای ارزیابی تامین‏ کنندگان با استفاده از نظرات خبرگان تعیین و در مرحله دوم روابط و درجه اهمیت آنها با استفاده از روش DEMATEL-ANP فازی، مشخص می‏شود. سپس در مرحله سوم با در نظرگرفتن چهار گروه برای اقلام، تامین‏ کنندگان در هر گروه با استفاده از روش WASPAS فازی رتبه ‏بندی می‏شوند. آنگاه در مرحله چهارم یک سیستم استنتاج فازی طراحی و با استفاده از آن همه اقلام خریدنی به یکی از چهار گروه تخصیص داده می‏شود. در مرحله پنجم، برای تعیین مقدار سفارش یک مدل برنامه‏ ریزی عدد صحیح مختلط با سه هدف: کمینه‏ سازی هزینه‏، بیشینه‏ سازی مطلوبیت خرید و تابع هدف جدید کمینه‏ سازی تغییرات در تامین‏ کنندگان انتخابی، طراحی می‏شود. نهایتا در مرحله آخر برای حل مدل پیشنهادی، از روشLP متریک استفاده و با تغییر ضرایب این روش، جوابهای پارتوی مسئله تعیین می‏شود. از رویکرد پیشنهادی برای ارزیابی تامین‏ کنندگان و تخصیص مقدار سفارش در یک شرکت بزرگ تولیدکننده محصولات شیمیایی با تعداد زیادی از اقلام خریدنی و تامین‏ کننده استفاده و با بررسی خبرگان صحت نتایج بدست آمده تایید شده است.

کلیدواژه‌ها