بررسی تاثیر خصوصیات هیات مدیره و کیفیت حسابرس مستقل بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ‎ارشد، گروه مدیریت مالی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر خصوصیات هیات‌مدیره و کیفیت حسابرس مستقل بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته و تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، اندازه هیات‌مدیره، استقلال هیات‌مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کیفیت حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، مخارج سرمایه‌ای، اهرم مالی و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد نمونه-های انتخاب شده 194 شرکت بوده است .داده‌های این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال‌ 1391 تا پایان سال 1396 در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه‌های این پژوهش، از آنالیز ‌رگرسیون در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. با توجه به آزمون‌های انجام شده نتیجه‌گیری نهایی از این پژوهش نشان‌دهنده آن است که براساس روش رگرسیون تلفیقی نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار کیفیت حسابرسی و همچنین کیفیت هئیت مدیره بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات