بررسی رابطه بین جهت‌گیری بین‌المللی و عملکرد صادرات شرکتهای ایرانی(صنعت مواد غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 مربی، گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

توسعه صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و پایان پذیر بودن منابع نفتی از یک طرف و افزایش جمعیت کشور از طرفی دیگر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه صنایع غذایی در صادرات غیر نفتی، در تحقیق حاضر به بررسی این صنعت پراخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفاهیم جهت‌گیری بین‌المللی رو به داخل و جهت‌گیری بین‌المللی رو به خارج و رابطه آنها با عملکرد صادرات شرکتهای برتر صادرکننده مواد غذایی کشور است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان صادرکنندگان برتر دسته‌بندی شده‌اند. تعداد 135 پرسشنامه از طریق رایانامه و نمابر برای مدیران عامل شرکتهای برترصادر کننده مواد غذایی ارسال شد که در نهایت تعداد 83 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده جمع‌آوری گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جهت‌گیری بین‌المللی رو به خارج با عملکرد مالی صادرات، عملکرد راهبردی صادرات و رضایت از انجام صادرات رابطه معناداری دارد. جهت گیری بین‌المللی رو به داخل با عملکرد مالی صادرات و رضایت از انجام صادرات رابطه معناداری ندارد ولی با عملکرد راهبردی صادرات رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها