ساخت کارت امتیازی متوازن برای شرکت برق منطقه‌ای با استفاده از روش دلفی‌فازی و فرآیند تحلیل‌شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت‌دولتی، گروه مدیریت‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 استادیار، دکتری مدیریت، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد دامغان

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

چکیده

این پژوهش به تبیین اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن درشرکت برق منطقه‌ای استان سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و روش دلفی فازی پرداخته است و از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات عبارتند از مصاحبه‌های تخصصی و سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه غربال شاخص‌های اولیه براساس تکنیک دلفی فازی، پرسشنامه خبره جهت اولویت‌بندی معیارهای اصلی انتخاب روش انجام پروژه با استفاده از تکنیک‌ تحلیل شبکه و پرسشنامه DEMATEL برای غربال و دسته‌بندی نهائی معیارهای اصلی انتخاب پروژه می‌باشند. در فرآیند انجام پژوهش ابتدا از تکنیک دلفی برای شناسایی مهمترین شاخص‌ها و سپس از روش فرایند تحلیل شبکه با رویکرد فازی برای تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، مجریان و متخصصان پیاده‌سازی ارزیابی متوازن در شرکت برق استان سمنان بودند که از طریق روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، تعداد 15 خبره به عنوان اعضای نمونه شناسایی شدند. از نتایج مهم این تحقیق می‌توان به شناسایی و تبیین 23 هدف استراتژیک در 4 منظر کارت امتیازی متوازن و اولویت‌بندی زیرمعیارهای هر یک از رویکردها و اولویت‌بندی نهایی شاخص‌ها در شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان نام بردکه جزو نوآوری این تحقیق نیز به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها