هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا در بهداشت و درمان: بررسی سیستماتیک از تحقیقات

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، واحد طبس، دانشگاه آزاد اسلامی، طبس، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

سازمانهای بهداشت ودرمان سراسرجهان سرمایه گذاری سنگینی دربهداشت ودرمان مبتنی برارزش میکنند،وهزینه یابی مبتنی برفعالیت زمانگرابعنوان جزءهزینه ای بهداشت ودرمان مبتنی برارزش،که قادربه حل مسائل مربوط به هزینه است،مطرح شده است.هدف ازاین مطالعه بررسی چرائی استفاده ازهزینه یابی مبتنی برفعالیت زمانگرادربخش بهداشت ودرمان،چگونگی کاربردآن بعنوان یک روش هفت مرحله ای که بطورخاص برای بهداشت ودرمان مبتنی برارزش طراحی شده است وپیامدهای استفاده ازهزینه یابی مبتنی برفعالیت زمانگرادر آینده.این یک مطالعه سیستماتیک براساس بیانیه بررسی های سیستماتیک است. از روش های کیفی برای تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا در بخش بهداشت و درمان قابل اجرا است و می تواند به هزینه یابی فرایندهای کارآمد کمک کند و به این ترتیب چالش کلیدی مرتبط با روش های فعلی حسابداری-هزینه را مرتفع سازد. توانایی این روش برای اطلاع رسانی سیستم های پرداخت و بازپرداخت همراه و هماهنگی در ارائه پیوستگی مراقبت، هنوز باید در تحقیقات منتشر شده اثبات شود و نقش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا در این چشم انداز حسابداری-هزینه هنوز در حال شکل گیری است. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا باید به تدریج و بر اساس توصیه های مندرج در این بررسی به سیستم های عملکردی اضافه شود. به این ترتیب، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا قادر خواهد بود در شرایطی بهتر و به طور دقیق هزینه های ارائه مراقبت در شرایط را ثبت کند و در تلاش برای ایجاد ارزش در مراقبت بهداشت، هزینه ها را کنترل کند.

کلیدواژه‌ها