ارائه مدل نیازسنجی آموزشی با رویکرد توسعه استراتژیک منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دکتری، گروه مدیریت کارآفرینی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

چکیده

با شناسایی صحیح نیازهای آموزشی کارکنان، سازمانها می‌‌توانند به هدف‌های اصلی و استراتژی خود نائل یابند و از اتلاف هزینه‌ها جلوگیری نمایند. یک الگوی مناسب برای شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در راستای استراتژی‌ها ضروری است. این مقاله با یک تحقیق توصیفی پیمایشی، ضمن بیان الگوها، روشها و فنون نیازسنجی آموزش و نقش نیازسنجی صحیح آموزش در پیاده‌سازی استراتژی و تحقق اهداف بلند‌مدت سازمانی، با تمرکز بر اقدامات و پروژه‌های استراتژیک که در نقشه‌های استراتژی سازمان تعریف می‌شود، مدلی جهت شناسایی نیازهای آموزشی شامل دانش، مهارت و توانایی‌های لازم برای موفقیت اعضای تیم‌های اجرایی اقدامات و پروژه های مذکور ارائه نماید. نمونه آماری به روش قضاوتی، خبرگان حیطه منابع انسانی صاحب نظر در زمینه استراتژی بودند و برای تحلیل‌های آماری نظرات خبرگان و اثبات فرضیه‌ها از آزمونهایی نظیر علامت و فریدمن استفاده شده است. بعد از حذف نیازهای آموزشی غیر‌موثر مدلی با دسته‌بندی خاص به روش تحلیل عاملی اکتشافی و نظر خبرگان ایجاد گردید و با توجه به فرضیات اثبات شده و نتایج تحقیق، پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است. از جنبه‌های نوآوری تحقیق بکارگیری دو فرض اثبات شده بعنوان متدهای اولویت‌بندی برنامه‌ریزی آموزش کارکنان در قسمت پیشنهادات می‌باشد. با توجه نتایج آماری تحقیق و اثبات فرضیه‌ها می‌توان نتیجه‌گیری نمود که نیازهای آموزشی و همچنین دسته نیازهای آموزشی در مقایسه با یکدیگر دارای اولویت‌های متفاوتی می‌باشند و از این طریق جهت برگزاری آموزشهای سازمانها در اینگونه نیازهای آموزشی، پیشنهاد می شود که سازمانها چنانچه اقدام به برگزاری تفصیلی آموزش‌ها می‌نمایند، در برنامه‌ریزی و اجراء، اولویتهای حاصل شده را مد‌نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها