شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره وری با استفاده از روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران. (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت. ایران.

چکیده

از آنجا که نیروی انسانی شاغل در سازمانها نقش مهم و حساسی را در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می‌نمایند، باید بدنبال راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری آنان برآییم. برای افزایش بهره‌وری کارکنان در راستای پیشبرد اهداف سازمان تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها توانمندسازی نیروی انسانی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دیمتل می‌باشد. این تحقیق به لحاظ روش از نوع پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده های پژوهش، پرسش‌نامه‌ای تهیه، با بررسی نظر خبرگان و استفاده از آزمون کرونباخ روایی و پایایی سؤالات مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل دیمتل، ارتباط بین معیارهای علت و معلول را می توان به یک ساختار هوشمند برای سیستم تبدیل کرد، هدف مدل رتبه بندی و شناسایی شاخص های تأثیر گذار بر توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری شرکت ملی گاز ایران می باشد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که عامل فردی مهم‌ترین عامل در توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره وری است و عامل ساختاری و عامل سازمانی به ترتیب در درجه های بعدی اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات