ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارافرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران ( عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش مدیریت دانش در سازمان های امروزی در بروز رفتار کارآفرینی سازمانی و ایجاد سازمان‌های کارآفرین و تاثیر بسزای آن در سلامت جامعه این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان میزان کارافرینی سازمانی را بر مبنای مدیریت دانش را مورد ارزیابی قرار داد؟ پژوهش حاضر در پی ارائه مدل کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین است که با روش ترکیبی ( کیفی – کمی ) مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش کیفی مصاحبه عمیق با خبرگان و در بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به تایید مدل پرداخته شده است. مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز و محوری و انتخابی با نرم افزار MAXQDA 10 و جهت تایید ابزار به دست آمده از نرم افزار SMART PLS3 استفاده شده است.

یافته ها نشان داد میتوان با شناسایی عوامل مدیریت دانش و استفاده درست از آن موجب بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه اجرا و توسعه ی کارافرینی سازمانی شده و از این طریق موجب تامین موفقیت و بقای سازمان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی، ناصر ، پورشافعی، هادی. ، قرونه، داود .، اکبری بورنگ ،محمد. .(1395). نقش واسطه‌ای خلاقیت در رابطه مدیریت دانش با گرایش به کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه‌های بیرجند و علوم پزشکی. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 2. امیری, محمدرضا, وکیلی مفرد, حسین, به ورقی, حمید. (1389). ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانشتحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی44 (4) 81-93.
 3. باقری، سیدمحمد .، عمرانی فر، میثم ، داداشی، حبیب اله. (1392).ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی با استفاده از مدل های ‏مدیریت دانش(مورد مطالعه در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران)‏. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان.
 4. بهور, شهین. ، سبزه یی ، محسن . ، قربانی ، قدیر . (1396). تحلیلی بر عوامل موثر بر تمایل دانشجویان سال چهارم آی تی دانشگاه رازی به ادامه تحصیل در رشته مدیریت کارآفرینی، کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
 5. پیلوار, نگار, بدیع زاده, علی, حسینی, سید رسول, زابلی, روح ا.... (1398). شناسایی مولفه‌های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین). مدیریت بهداشت و درمان, (شماره 3), 31-42.
 6. حاجی حسنی, فرزانه. ، علی محمدی ، سهند . ، قربانی ، حمزه . (1393). بررسی ارتباط اجزاء تشکیل دهنده ویژگیهای فردی و موفقیت کارآفرینی سازمان در شرکت سام سرویس تهران. دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، ساری، مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران.
 7. حسینی مریم مریی سیده پریسا. (1395). بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد استان تهران) . مطالعات مدیریت و حسابداری،4 : صص : 29-18 .
 8. داوری ، علی ، رضازاده , علی . (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls .تهران. دانشگاه جهاد سررود خسروی, جواد. (1396). بررسی نقش تعدیل­گر فرهنگ سازمانی بررابطه میان مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی دربیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج
 9. سررود خسروی, جواد. (1396). بررسی نقش تعدیل­گر فرهنگ سازمانی بررابطه میان مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی دربیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج
 10. صادقی، حسین .؛ هنری، حبیب. ، مندعلی زاده، زینب. (1393).بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور. مدیریت ورزشی، 4 : صص 681-671
 11. قارزی, حمید .، وکیل الرعایا ،یونس . (1393).بررسی مقایسه ای کارآفرینی در ایران و کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی.کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
 12. کریمی، آصف .؛ انصاری، محسن .؛ احمدپور داریانی، محمود .؛ رضایی ،روح اله(1392).تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه(مورد مطالعه : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین).توسعه کارآفرینی، 3 :صص : 182-163
 13. کلالیان مقدم, هما .، آزما، فریدون . (1394). بررسی وتحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی :شهرداری شیروان). چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش.
 14. کیاکجوری, داود .، سالاریان ، محسن. (1392). مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و کار آفرینی سازمانی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان.
 15. محمدی، فروغ .، قاسمی ،حمید .،رحمانی ،نریمان. (1395).برازش معادله‌ی رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت ورزشی ، 43 :صص 183-161
 16. مصباحی, مریم .، سیستانی ،مهدی . (1396). بررسی رابطه بین رهبری اصیل و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، بوشهر، موسسه پژوهشی برین سازان.
 17. مندعلی زاده، زینب. ؛ احسانی، محمد .؛ هنری، حبیب. 1395.طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها. مدیریت ورزشی، 5: صص: 709-725
 18. مهدیان ،محمد جعفر.، بیرانوند ،فاطمه.، فردوسی ،بهروز. (1396).ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ. تحقیقات جدید در علوم انسانی ،24:صص : 15-1 ..
 19. .یدالهی فارسی، جهانگیر .؛ غلامی، ناصر. ، حمیدی ،مهرزاد .، کنعانی،، علی. (1390).مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور. توسعه کارآفرینی،2 : صص : 105-124.
 20. Al-Hakim, L., Yousif, A., Shahizan, H. (2013). Knowledge Management Strategies, Innovation, and Organizational Performance, Journal of Advances in Management Research, Vol. 10 Iss 1 pp. 58 – 71
 21. Hair, J.F, Black, W.C., Babin, B.J.A. (2006.).RE & Tatham RL. Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River. NJ: Pearson Prentice Hall
 22. .Hussinki, H., Paavo, R., Vanhala, M., Kianto, A. (2017). Intellectual Capital, Knowledge Management Practices and Firm Performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 18 Issue: 4, pp:904-922
 23. Konstantinos, M., Karyotakis, V., Moustakis, S. (2016). Organizational Factors, Organizational Culture, Job Satisfaction and Entrepreneurial Orientation in Public Administration, 13(1): 47-59.
 24. Rahimi, F., Mohammadi, J., Pour Zare, H. (2016). The Impact of HRM Commitment Oriented Commitmentsona Resources Flexibility and Competitive Advantage. Management (Improvement of Transformation), 25(82): 99-122
 25. Rasmussen, E., Wright, M. (2015). How can Universities Facilitate Academic Spin-offs? An Entrepreneurial Competency Perspective. J. Technol. Transf,, 40, 782–799.
 26. Shahzad, Kh., Sami, U., Ahmed, F., Farhan, A., Ali, R. (2016). Integrating Knowledge Management (KM) Strategies and Processes to Enhance Organizational Creativity and Performance: An Empirical Investigation, Journal of Modelling in Management, 11(1) 154-179.
 27. Wright, M. (2014).Academic Entrepreneurship, Technology Transfer and Society: Where Next? J. Technol. Transf, .(39), 322–334