طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب‌وکارهای استارت‌آپی حمل‌ونقل هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم نحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کسب و کارهای استارت آپی در رویکرد جدید اقتصاد نوین مورد توجه قرار گرفته اند. اکوسیستم مناسب برای شکل گیری و بالندگی کسب و کارهای استارت آپی متشکل از مجموعه‌ای از عناصر و اضلاع است که رشد و ارتقای وضعیت کسب و کارهای نوپا به آن بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب‌وکارهای استارت‌آپی حمل‌ونقل هوشمند است. بر این اساس روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل محتوی صورت می گیرد.روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. برای استخراج، تحلیل و ترکیب مفاهیم از روش کدگذاری استفاده شد. در نهایت یافته ها در سه بعد گزینشی ،محوری و کدباز دسته بندی، تحلیل و مقایسه شدند. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و متخصصان و سیاستگذاران حوزه حمل و نقل هوشمند و اساتید دانشگاهی و پژوهشگران می باشند. براساس نتایج حاصل از مصاحبه ها هفت کد گزینشی و 52 کدمحوری شناسایی گردید که کدهای گزینشی عبارتند از: قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری، ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی، توسعه سرمایه انسانی، راهبردهای مالی و تامین سرمایه، بازار، راهبردهای فرهنگی و توسعه فناوری های هوشمند است.

کلیدواژه‌ها


 • [1] آقاسی, علیرضا.( 1390). سیستم های هوشمند حمل و نقل ( ITS ) و کاربردهای مختلف آن در برنامه ریزی حمل و نقل شهری،دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 • [2] حسینی نیا غلامحسین،علی آبادی وحید،عطایی پوریا) 1398. (طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی در کسب وکارهای روستاییِ تعاون محور. توسعه کارآفرینی12(3):360-341
 • [3] حریری، نجلا. (1385).اصول و روشهای پژوهش کیفی. چاپ اول، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی - واحد علوم تحقیقات.
 • [4] خسروی، محمدرضا.(1387). مفهوم اعتبار (پایایی) و روایی در تحقیق کیفی.فصلنامه نگرش راهبردی شماره 93 و 94.
 • [5] دانایی فرد، حسن. امامی، سیدمجتبی(1286). استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد.اندیشه مدیریت راهبردی. 2(2):69-97.
 • [6] ساروخانی، باقر(1373). رو‌شهای تحقیق در علوم) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اجتماعی ، جلد نخست،ویرایش اول.
 • [7] فلاح،‌محبوبه.حاجی حیدری،نسترن.سیدامیری،نادر.اسفیدانی، محمدرحیم. (1398). طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه (IT ) مورد مطالعه: خراسان جنوبی. پژوهش عمومی مدیریت . 12(45)، 84-59.

 

 • [8] مبینی دهکردی ،علی. ترکمن، جبار.(1398). مقایسه تحلیلی شبکه کسب و کار و اکوسیستم کسب و کار. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ۱۱ (۴۴) :۳-۳۲.
 • [9] میثمی،امیرمهدی. (1396). ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. مدیریت توسعه فناوری, 5،4. 42-9.
 • [10] مهدی زاده ،محمود.حیدری قره بلاغ ،هادی. میرزایی ،یاسر.( 1389).شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری.نشریه رشد فناوری.7(12)، 10-3
 • [11] مهری، عبدالکریم. ابراهیمی دهکردی، امین.(1396). برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری با تاکید بر پارکینگ های طبقاتی شهرهای ساحلی. سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.
 • [12] منصوری، کامران.(1397). تبیین الگوها و شاخص های شهر سالم، نمونه موردی: شیراز،رساله دکتری استاد راهنما: حسین یغفوری ، کرامت اله زیاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
 • [13] میگون پوری، محمد رضا،عربیون ابوالقاسم،پور بصیر محمد مهدی،مبینی دهکردی علی.(1397). مدل سازی و پیکره بنی عوامل اثر گذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی. توسعه ی کارآفرینی دوره 11،شماره 3، ص 560-541
 • [14] محمدپور، احمد، رسول صادقی، مهدی رضایی، لطیف پرتوی( 1388 (. سنت، نوسازی و خانواده : بررسی تداوم وتغییر خانواده در اجتماعات ایل ی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی. فصلنامه‌ی علمی پژوهشیِ پژوهش زنان، دوره ی 7، شماره 4 ، ص 93-71.
 • [15] ندافی،راضیه. (1396). شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه کسب و کارهای نوپا(استارت آپ ها) با استفاده از روش شناسی کیو. نشریه توسعه کارآفرینی.10(3)،534-517.
 • [16] نیک نشان, شقایق, علی نوروزی, رضا, نصراصفهانی, احمدرضا.(1389). تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی. حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی، دوره16،شماره26،ص 160-141.
 • [17] Cukier, , Kon, F.L. (2016), Software Startup Ecosystems Evolution, Published at the second International Workshop on Software Startups. IEEE International Technology Management Conference
 • [18] Docherty, I., Marsden, G., Anable, J.(2015), The Governance of Smart Mobility. Elsevier. 115,  Pages 114-125.
 • [19] Cohen, S., DeLong, J.B., Zysman, J. (2000), Tools for Thought: What is new and Different about the E-conomy. California: Berkeley Roundtable on the International Economy, p. 13-31, Internet access: http://escholarship.org/uc/item/0c97w1gn
 • [20] Feld, B.(2012), Startup Communication: Bulding an Entreprenurial Ecosystem in your City. Wiley.
 • [21] Giannoutaki, K., Li, F.( 2011), Developing Sustainable e-Business Models for Intelligent Transportation Systems (ITS).Springer, 2011, Volume 353
 • [22] Groth, O.J., Esposito, M.., Tse, T. (2015), What Europe Needs Is an Innovation-Driven Entrepreneurship Ecosystem: Introducing EDIE. Thunderbird International Business Review, 57(4), 263–269. https://doi.org/10.1002/tie.21709

 

 • [23] Global Startup Genome.(2018). Startup Genome Report
 • [24] Isenberg, D. J. (2011), The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurships. The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.
 • [25] Kelly, M. (2015), Business Ecosystems Come of Age. Deloieet report. Deloitte University Press, Retrieve from https://www2.deloitte.com/:120 Pages.
 • [26] Korreck, S. (2019), The Indian Startup Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Observer research foundation.India. . Retrieve SEP 12,2019.from https://www.orfonline.org.
 • [27] Kriengkrai, B., Kasemsan, K., Praneetpolgrang, P.(2016), Exploring Competitive Competencies for ICT/Tech Startup Ecosystem Towards The Digital Economy in Thailand: An Empirical Competency Development Investigation. Knowledge Management International Conference (KMICe) 2016, 29 – 30 August 2016, Chiang Mai, Thailand
 • [28] Lichtenstein, G., Lyons, T. (2006), managing the Community’s Pipeline of Entrepreneurs and Enterprises: A New Way of Thinking about Business Assets. Economic Development Quarterly20(4):377-386
 • [29] Laužikas, M., Tindale, H., Bilota, A., Bielousovaitė, D. (2015), Contribution of Sustainable Startup Ecosystem to dynamic of startup companies: The case of Lithuania ISSN 2345-0282 (online) http://jssidoi.org/jesi/aims-and-scope-of-research.
 • [30] Myungho, L., Minhwa, L., and Junic, K.(2017). A Dynamic Approach to the Startp Business Ecosystem:A Cross-Comparison of Korea, China and Japan. Asian Academy of Management Journal, Vol. 22, No. 2, 157–184.
 • [31] Pilinkiene,V,, Maciulis, P.(2014), Comparison of Different Ecosystem Analogies: the Main Economic Determinants and Levels of Impact. Social and Behavioral Sciences, 365 – 370.
 • [32] Peter, L., Back, A., Werro, T., (2020), Conceptual Framework for Collaborative Open Innovation with a Startup Ecosystem, International Journal of Innovation in the Digital Economy.11, 1
 • [33] Rault, Y.M., Mathew, S.(2019), An Imbalanced Ecosystem Start-ups in India. Economic and Political Weekly.Volume 54, Issue 45, 16 November 2019, Pages 45-50
 • [34] Roja, A., (2015), Technology Entrepreneurial Ecosystems and Entrepreneurship in the West Region of Romania, Studio Universities Economics Series, 25(1), 40–59.
 • [35] Stanczyk, S. (2019), Business Ecosystem Identity construct , Transformations in Business & Economics, Vol. 18, 2 (47), pp.674-693.
 • [36] Srivardhini K. (2018), Entrepreneurial Ecosystem in India: Academic Perspective Note, IIMB Management Review. IIMB Management Review, 30(2), 179–188.
 • [37] Stam, E. (2014), The Dutch Entrepreneurial Ecosystem . Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 16-13
 • [38] Spigel, B., Harrison, R. (2018), Toward a Process Theory of Entrepreneurial Ecosystems, Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 151-168
 • [39] Tripathi, N., Sepp¨ani, P., Boominathan, G., Oivo, M., Liukkunen, K.(2018), Insights into Startup Ecosystems through Exploration of Multi-vocal Literature. Elsever, Volume 105, Pages 56-77
 • [40] Walker, J.,(2015), Intelligent Transportation Systems Report for Mobile. londen: ©GSMA.
 • [41] Wu, J., Atkinson, R.D. (2017): How Technology-Based Start-Ups Support U.S. Economic Growth. Information thechnology &innovation foundation. Retrieve from http://www2.itif.org/: 150 Pages.
 • [42] Zolatan, A., Szerb, L., Lafuente, E., Lloyd, A.(2018), The Global Entrepreneurship, Index 2018. Springer International Publishing, 10.1007/978-3-030-03279-1