نقش سازه های محیطی بر تاب آوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

تاب آوری، ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی ها همراه با حفظ ساختار و عملکرد تعریف می شود. ریشه تاب‌آوری از علم فیزیک گرفته و به معنی جهیدن به عقب است. به همین خاطر بیان شده است که تاب‌آوری عبارت است از سرعت بازگشت سیستم به حالت تعادل، توان مقاومت کردن در برابر مخاطره‌ها و خلاصی یافتن از پیامدها یاد می‌کنند پژوهش حاضر به ارائه الگویی برای تاب آوری شرکت ها از طریق پیش‌بینی روابط علَی میان سازه های چشم انداز مدیریت اجرایی، تجربه حسابداری، فرهنگ اداری و امور شرکت، عملکرد عموم شهروندان و تاب آوری شرکت ها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. پس از انجام آزمون‌های پایایی و روایی داده‌های نمونه، تحلیل‌های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری (Lineal Structural Relations) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه حسابداری، فرهنگ اداری و امور شرکت و چشم انداز بلند مدت اجرایی اثر معنی داری بر پیش بینی تاب آوری مالی دارد. اما عملکرد عموم شهروندان تاثیر معنی داری بر پیش بینی تاب آوری مالی ندارد.اما عملکرد عموم شهروندان تاثیر معنی داری بر پیش بینی تاب آوری مالی ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1.        داوری، علی و رضازاده. آرش. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 2.        رسولی قهرودی. مهدی و فخرایی. احسان، (1397)، تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال22، ش1، ص 73-101.
 3.       رفیعیان، مجتبی، رضایی، محمدرضا، عسگری، علی، پرهیزکار، اکبر، شایان، سیاوس. (1390)، تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم ش 4، ص 41-19.
 4.       غیاثوند، ابوالفضل، صداقت پرست، الدار؛ سمیرا، غلامرضا؛ ثنایی اقدم، محسن. (1393). درباره سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب آوری ملی، معاونت پژوهش های اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
 5.        نمازی، محمد، پاک مرام، عسگر، قادری، قدرت. (1396). رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (مورد مطالعه: شرکت های رو به رشد و رو به افول)، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال 9، ش 33،  ص4 – 23.
 6. .Asuquo, I., (2018), The Effect of Sustainability Reporting on Corporate Performance of Selected Quoted Brewery Firms in Nigeria. J. Business & Law Research 6(3):1-10.
 7. Balugani, E., Butturi, M. A., Chevers, D., Parker, D., Rimini, B. (2020), Empirical Evaluation of the Impact of Resilience and Sustainability on Firms’ Performance. Sustainability, 12(5), 1742.
 8. Briguglio, L., Gordon, C., Nadia, F., Stephanie, V. (2008). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department, University of Malta, Available at: http://www.um.edu. mt/data/assets/pdf file/0003/89634/Vulnerability and Resilience May 08. Pdf.
 9. Byrne, J.P.(2016). Firm Survival, Uncertainty and Financial Frictions: Is There a Financial Uncertainty Accelerator?, Economic Inquiry, 54(1): 375-390.
 10. Centobelli, P., Cerchione, R., Ertz, M. (2019), Managing Supply Chain Resilience to Pursue Business and Environmental Strategies, Business Strategy and the Environment.
 11. Chin, W.W., Marcolin, B.L., Newsted, P.R., (2003). A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach for Measuring Interaction Effects: Results from a Monte Carlo, simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study, Information systems research, 14(2), PP: 189-217
 12. Forgette, R. (2009), Measuring and Modeling Community Resilience: SERP and DyME, For Internal Distribution Only.
 13. Freeman, R.E. (2010), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge university press.
 14. Gordon, N., Wu, Q. (2014), Informed Trade, Uninformed Trade, and Stock Price Delay, Retrieved on 22 June 2015 from http://ssrn.com/abstract=2209073.
 15. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Tatham, R.L., (2006), Multivariate Data Analysis 6th Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey, Humans: Critique and reformulation, Journal of Abnormal Psychology, 87, PP: 49-74.
 16. Loh, L., Thomas, T. Wang, Y. (2018), Sustainability Reporting and Firm Value: Evidencefrom Singapore-Listed Companies. Sustainability 9(11):1-12.
 17. Marzuki, M., Subramaniam, N., Cooper, B., Dellaportas, S., (2017), Accounting Academics’ Teaching Self-Efficacy - and Ethics Integration in Accounting Courses: A Malaysian Study, Asian Review of Accounting, 25: 1-39.
 18. Mazumder, M. M. M., Mitra, R. K. (2017), Corporate Life Cycle and Debt Financing: Evidence from Bangladesh, https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalBrowse&journal_id=1508969
 19. Ponomarov S.Y., (2012), Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management, 20(1):124-143.
 20. Pothong, O., & Ussahawanitchakit, P. (2011), Sustainable accounting and firm survival: An empirical examination of Thai listed firms. Journal of Academy of Business and Economics, 11(3), 1-28.‏
 21. Ran Bhamra, Samir Dani & Kevin Burnard. (2011), Resilience: the Concept, a Literature Review and Future Directions, Int. J. Production Research, 49 (18), pp.5375-93.
 22. Rose, A, (2014) Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters, Disasters Prevention and Management, Vol. 13, No. 4.
 23. S, N.L. Srimathi. (2015), Role of Resilience on Perceived Stress among Pre University and Under Graduate Students. The International Journal of Indian Psychology | ISSN 2348-5396 Volume 2, Issue 2.
 24. SRC (Stockholm Resilience Centre)., (2014), Applying Resilience Thinking- Seven Principles for Building Resilience in SocialEcological Systems, Stockholmresilience.Su.Se.
 25. Stephenson Amy. (2010). Benchmarking the Resilience of Organisations, a Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Civil and Natural Resources Engineering Department; University of Canterbury.
 26. Suyono, E., Yarram, S. R., Riswan, R. (2017). Capital Structure, Corporate Performance, and Life Cycle: Evidence from Indinesia. Corporate Ownership & Control, 14(4-2), 449-461. http://doi.org/10.22495/cocv14i4c2art10