تاثیر تصدی حسابرس بر کیفیت سود در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و مدیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش های قبلی در خصوص نوع اثر گذاری دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود نتایج ضد و نقیضی به همراه داشته اند. بر اساس فرضیه استقلال، برخی محققان معتقد هستند افزایش تصدی حسابرس، کیفیت سود را کاهش می دهد. بر اساس فرضیه تخصص برخی دیگر از محققان افزایش دوره تصدی حسابرس را منجر به افزایش کیفیت سود می دانند. در این پژوهش برای بررسی این دو دیدگاه رقیب، از معیار عدم تقارن اطلاعاتی حسابرس و مدیر به عنوان یک متغیر تعدیل گر استفاده شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصدی حسابرس بر کیفیت سود در شرایط عدم تقاران اطلاعاتی بین حسابرس و مدیر است. در این راستا از اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تصدی حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی حسابرس- مدیر دارند منجر به افزایش بیشتر کیفیت سود می-شود.

کلیدواژه‌ها


 1. اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر و مهدی ناظمی اردکانی(1389)، بررسی رابطه بین تخصص در صنعت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، سال اول، شمارۀ 1و 2.
 2. بولو، قاسم(1385)، هزینه حقوق صاحبان سهام و وی‍ژگیهای سود؛ پایان نامه دکتری حسابداری؛ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. تحریری، آرش، رسولی، مریم و الهام ولی. (1398). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش بالا، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 42(11): 158-143.
 4. حساس یگانه، یحیی، محمودی، مهدی و رسول ذبیحی. (1396). بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شماره 37، صص 66-41.
 5. خداداده شاملو، ناصر؛ یونس بادآور نهندی(1396)، تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسۀ صورت های مالی با تأکید بر چرخۀ عمر شرکت، پژهشهای حسابداری مالی 9(2): 127-105.
 6. صادقی، محسن؛ محسن دستگیر و هادی امیری. (1397). بررسی تمرکز سرمایه گذاران بر پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سال های گزارش زیان، فصلنامه حسابداری مالی 37(1): 23-1.
 7. علوی طبری، سیدحسین و بذرافشان، آمنه(1392). کیفیت سود: شواهدی از نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2(7): 101- 91 .
 8. نوری فرد، یداله و فاطمه زهرا شربتی. (1394). تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار، شماره 12صص 58-49.
 9. نصیرزاده، فرزانه؛ محمدرضا عباس زاده و محمد حسین ذوالفقار آرانی (1396). بررسی تأثیر خوشبینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه حسابداری مالی 9(4): 70-35.
 10. Abad, D,. Ballesta, J.P., yague, J. (2016), Audit Opinions and Information Asymmetry. Accounting and Finance:1-31.
 11. Alissa, W., Capkun, V., Jeanjean, T., Suca, N., (2014). An Empirical Investigation of the Impact of Audit and Auditor Characteristics on Auditor Performance. Accounting, Organ. Soc. 39, 495-510.
 12. Arrunada, B., Paz-Ares, C. (2004), Mandatory Rotation Of Company Auditors: A critical examination. International Review of Law and Economics pp. 55-69.
 13. Agoes, S., Rahmina L, Y, (2014). Influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market accountant forum in Indonesia, International Conference on Accounting Studies, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
 14. Barth, M.E., Landsman, W. R., Lang, M., and C. Williams. (2012). Are IFRS-Based and US GAAP-Based Accounting Amounts Comparable?. Journal of Accounting and Economics 54(1): 68-93.
 15. Bhattacharya, N., Desai, H., Venkataraman, K., (2013). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidence from trading costs, Contemp. Account. Res. 30, 482-516.
 16. Cameran, M., Francis, J.R., Marra, A., Pettinicchio, A. (2015), Are There Adverse Consequences of Mandatory Auditor Rotation? Evidence from the Italian experience, Auditing: A Journal of Practice and Theory 34(2): 1-24.
 17. Chi, W., Huang, H., Liao, Y., Xie, H., (2009), Mandatory Audit Partner Rotation, Audit Quality, and Market Perception: Evidence from Taiwan. Contemp. Res. 26, 359-391.
 18. Chen, C., Lin, C., Lin, Y.(2008). Audit Partner Tenure, Audit Firm Tenure, and Discretionary Accruals: Does Long Auditor Tenure Impair Earnings Quality?, Contemporary Accounting Research 25(2): 215–245.
 19. DeFond, M., Zhang, J. (2014), A Review of Archival Auditing Research. Journal of Accounting and Economics 58(2): 275-326
 20. Davis, RL. Soo, B.S., Trompeter, G. M., (2009), Auditor Tenure and Ability to Meet or beat Earning Forecasts, Contemporary Accounting Research, No: 26, pp: 517- 548.
 21. De Angelo, L.E., (1981), Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics 3(3): 183-199.
 22. Dechow, P.M., Dichev, I.D., (2002), The Quality of Accruals and Earnings: The role of Accrual Estimation Errors. Account. Rev. 77, 35-59.
 23. Farinha, J., Mateus, C., Soares, N., (2018), Cash Holdings and Earnings Quality: Evidence from the Main and Alternative UK Markets, International Review of Financial Analysis, Volume 56, PP 238-252.
 24. Garcia Blandon, J., Josep, M., Bosch, A., Ravenda, D., (2019). Audit Firm Tenure and Audit Quality: A cross European study, pp35-64, https://doi.org/10.1111/jifm.12098
 25. Gul, F.A., Fung S.Y., Jaggi, B.L. (2009), Earning Quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors, industry expertise. Journal of Accounting and Economics, No 47, pp: 265- 280.
 26. Hohenfels, D., (2016), Auditor Tenure and Perceived Earnings Quality. Int. J. Audit. 20, 224-238.
 27. Houqe, M. N., Ahmed, K., Zijl, T.V., (2017), Audit Quality, Earnings Management, and Cost of Equity Capital: Evidence from India, International Journal of Auditing  Volume 21, Issue 2 Pages 177–189
 28. Kyriakou, M., Augustinos,  , Dimitras, I. (2018), Impact of Auditor Tenure on Audit Quality: European Evidence. Investment Management and Financial Innovations, 15 (1), 374-386. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.31
 29. Leung, S.C., Srinidhi, B., Xie, L. (2017), Auditor Tenure, Information Asymmetry and Earnings Quality. https://ssrn.com/abstract=2941949.
 30. Lim, C.Y., Tan, H.T., (2008), Non-audit Service Fees and Audit Quality: The Impact of Auditor Specialization. J. Account. Res. 46, 199-246. Lim, C.Y., Tan, H.T., (2008) Non-audit Service Fees and Audit Quality: The Impact of Auditor Specialization. J. Account. Res. 46, 199-246.
 31. Liu, W., (2012).,Audit Tenure, and Informativeness of Earnings: New Zealand Evidence, A dissertation for the degree of Master of Business in Auckland University of Technology
 32. Peterson, K., Schmardebeck, R., Wilks, T.J. (2015).The Earning Quality and Information Processing Effects of Accounting Consistency .The Accounting Review 90(6):2483-2514.
 33. Patterson, R., Smith, J.R., Tiras, S.L. (2019). The Interrelation between Audit Quality and Managerial Reporting Choices and Its Effects on Financial Reporting Quality, Contemporary Accounting Research, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12487.
 34. Patterson, E. R., Smith, J.R., Tiras, S.L. (2019), The Effects of Auditor Tenure on Fraud and Its Detection. The Accounting Review In-Press. https://doi.org/10.2308/accr-52370
 35. Singer, Z., Zhang, J., (2018), Auditor Tenure and the Timeliness of Misstatement Discovery. The Accounting Review: March 2018, Vol. 93, No. 2, pp. 315-338.
 36. Swanson, Z., Srinidhi, B.N., Seetharaman, A., (2003), the Capital Structure Paradigm: Evolution of Debt/Equity Choices. Greenwood Publishing Group.
 37. Varici, I. (2013), the Relationship between Information Asymmetry and the Quality of Audit: An Empirical Study in Istanbul Stock Exchange, International Business Research. 6 (10): 132-140.
 38. Williams, L.T., Wilder, W.M., (2016), Audit Firm Perspective on Audit Firm Rotation and Enhancing Independence: Evidence from PCAOB Comment Letters. Curry, Issues Audit