الگوی تاثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی بر چابک سازی سازمان های رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای متغیر و پررقابت کنونی، یکی از عوامل مهم برای بقا و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان های رسانه‌ای چابکی آنهاست، تا توانایی خود را در پاسخگویی، درک و مدیریت تغییرات و استفاده از آنها بعنوان فرصت افزایش دهند. فناوریهای نوین، بعنوان یک اهرم مهم، نقش اساسی در توسعه چابکی بازی‏ ‏می‏کند که بدون آن دست‌یابی به سرعت و انعطاف‏پذیری که از مفاهیم چابکی می‏باشد غیر ممکن خواهد بود. تحقیق حاضر برآنست تا با استفاده از روش آمیخته (تحلیل محتوای کمی + پیمایشی) به تبیین نقش و جایگاه اتوماسیون، یکی از فناوریهای نوین ارتباطی، در چابک‌سازی سازمان‌های رسانه‌ای و ارائه الگویی برای تاثیر اتوماسیون بر چابک‌سازی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق اساتید دانشگاه در رشته مدیریت رسانه و ارتباطات، کارکنان و مدیران فعال و بازنشسته سازمان صدا و سیما هستند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. به منظور بررسی و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کمی و آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد: اتوماسیون، ابزاری کارآمد برای "افزایش سرعت انجام کار"، "بهبود انعطاف پذیری"، "ارتقای شایستگی سازمانی" و "بهبود پاسخگویی" است. این چهار مولفه از الزامات تعالی سازمانی نیز هست که بطور مستقیم بر چابک سازی سازمان موثرند. و در نهایت ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﻪ وجود ارتباط میان اجرای سامانه اتوماسیون و چابک سازی سازمان‌های رسانه ای، ثابت و شکل عینی آن در الگوی جدید طراحی و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. اسکندری، سعید (1393)، بررسی و مقایسه سامانه های اتوماسیون تلویزیونی، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه صدا و سیما.
 2. امید، حسین (1393)، چرخه اتوماسیون تلویزیونی(تولید،پخش،آرشیو)، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه صدا و سیما.
 3. باقری، میثم (1395)، چالش­های پیش روی اتوماسیون­های تولید و پخش، اداره کل فنی صدا و تصویر معاونت توسعه و فناوری اطلاعات. قابل دسترسی در:
 4. http://td.irib.ir/educational-resources/articles/-/journal_content/56/261571/15706597?p_p_auth=6h4R7h98
 5. بهادری، علیرضا (1396)، معرفی روندهای فناوری در اتوماسیون صدا و تصویر، اداره کل فنی صدا و تصویر. قابل دسترسی در:
 6. http://td.irib.ir/educational-resources/articles/-/journal_content/56/261571/12583489?p_p_auth=6h4R7...
 7. جاویدی، رضا (1394)، بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی و چابکی نیروی کار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
 8. جعفرنژاد، احمد، شهائی، بهنام (1389)، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. کتاب مهربان.
 9. حوزه ریاست (1394) نشریه افق رسانه، شماره 41.
 10. خدایاری، علی، کمالی، مسعود (1387)، طراحی اتوماسیون رادیو و پیاده سازی متادیتا، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه صدا و سیما.
 11. خجسته، حسن (1386)، عناصر اصلی ساخت دهی سازمان های رسانه ای و مقایسه ساختار سازمانی صدا با سیما، فصلنامه رسانه، شماره 71.
 12. دف، ریچارد ال (1377)، تئوری‌های سازمان، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص 19-23.
 13. رمضانی، علی (1394)، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.
 14. روشندل اربطانی، طاهر (1386) چیستی مدیریت رسانه، فصلنامه رسانه، شماره 70.
 15. زنجیرچی، سیدمحمود، ابراهیم زاده پزشکی، رضا، عرب، سیدمحمد، (1390)، مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی نیازهای دانشجویان. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران.
 16. شهائی بهنام، رجب زاده، علی(1384)، بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اسفند ماه ایران.
 17. کهزادی، داود، مهرانی، غلام­رضا (1393)، مستند سازی فرایند پیاده سازی اتوماسیون تلویزیونی تولید و پخش در ساختمان 12، اسفند سازمان صدا و سیما، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه صدا و سیما، ص 12 -14 و 23-24.
 18. گیل، دیوید و آدامز، بریجت (1384)، الفبای ارتباطات، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.، ص 233.
 19. معاونت فناوری و رسانه­های نوین سازمان صدا و سیما (1394)، مدیریت رسانه در BBC، ص 461-464.
 20. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت (1396)، سند راهبردی.
 21. Ajzen, I. (2002), Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of control, and the Theory of Planned behavior, Journal of Applied Psychology, Vol. 32, Issue 4, P 665.
 22. Ajzen, I., Fishbein, M. (2005). The Influence of Attitudes on Behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes. Mahwan, NJ; Erlbaum, P 174.
 23. Ajzen, I. (2005), Attitudes, Personality and Behavior, Second Edition, POLAND: Open University Press, P 124-127.
 24. Barney, J., Ricky, B.,Griffin, W. (1992). The Management of Organization. Boston: Houghton Mifflin company, P 315.
 25. Fredrickson, J.W. (1996). The Strategic Decision Process and Organizational Structure, Academy of Management Review, vol.11, No.2, P 282.
 26. Grechanik, M. (2015),the Relation between Automation System and Employee Productivity, Illinois University, Chicago.
 27. kid, P.T. (1996). A 21st Century Paradigm in Agile Manufacturing: Forging New Frontiers, Addison-Wesley, Wokingham, P 94
 28. Lenord, O., Schramm, D. (2017), Challenges and Opportunities of Automation Systems, Duisburg-Essen university, Germany. 
 29. Menor, L.J., Roth, A.V., Mason, C.H. (2009). Agility in Retail Banking: a Numerical Taxonomy of Strategic Service Groups, Manufacturing and Service Operations Management. 3 (4), P 227.
 30. Mintzberg, H. (2009), Managing, Berrett & Kohler publishing inc, P 12.
 31. Qin, R., Nembhard, D.A, (2010). Workforce Agility for Stochastically Diffused Conditions-A Real Options Perspective, International Journal of Production Economics,125, P 325.
 32. H., Zhang. Z. (1999). A Methology for Achieving Agility in Manufacturing Organizations, Int.J.Production Economics,Vol.62 (1999).
 33. Sharifi, H., Zhang, Z. (2000), Agility in Practice: Application of a Methodology, Special Issue on Next Generation Manufacturing. Intl. Jour. of Operations & Production Management, P 87.
 34. Sharpe, R. (2012). Agile University: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. Higher Education SEMINAR. Thursday, 15th. www.elementaleadership.co.uk, P 196.
 35. Thomasson, S. (2016), the Features of a Good Automation System, Lund University, Sweden.
 36. Weiss, R., (2017), Automation Systems and Increasing the Efficiency of Organizations, ABB Recearch Center, Germany. Available on: https://social.abb/website
 37. White, A., Daniel, EM., Mohdzain, M. (2005), The Role of Emergent Information Technologies and Systems in Enabling Supply Chain Agility, International Journal of Information Management, 25(5).

 

 

 

 

 

 1.