توسعه و تحول مدل چابکی نیروی انسانی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان،رفسنجان ، ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)، رفسنجان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، مروری بر توسعه و تحول مدل چابکی نیروی انسانی با کمک روش ترکیبی فراتحلیل و دیمتل فازی است . در ابتدا با استفاده از روش فراتحلیل، مطالعات کمی ناظر به پیشایندهای چابکی منابع انسانی استخراج و 35 مدل چابکی منابع انسانی شناسایی شد. سپس این پیشایندها در 4 طبقه پیشایندهای کلان ، 19 طبقه پیشایندهای خرد و 50 مولفه تدوین شدند . پیشایندهای منابع انسانی 23 مولفه ، پیشایندهای شغلی 4 مولفه ، پیشایندهای سازمانی 11 مولفه و پیشایندهای مدیریتی 12 مولفه را شامل می شوند . پیشایندهای مدیریتی ناظر بر توسعه زیرساخت انسانی ، توسعه زیرساخت غیرانسانی و رهبری چابکی است . جامعیت مولفه ها به گونه ای که تمامی تحقیقات پیشین را شامل می شود و همچنین استفاده از روش تحقیق ترکیبی فراتحلیل و دیمتل فازی ، از جنبه های نوآوری آن است.
در نهایت با استفاده از فن دیمتل فازی مشخص شد که مؤلفۀ سازگاری، با اهمیت ترین و مؤلفۀ پیش فعالی کم اهمیت ترین مؤلفۀ های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، ع. (1394). درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تاثیر­گذار بر آن در سازمان­های بخش دولتی ایران، فصل­نامه مدیریت سازمان­های دولتی،دوره 4، ش 13، ص 101-119.
 2. ادیبی­فرد، شادی. وظیفه­دوست، حسین. (1388). رابطه چابکی راهبردی، سازمان چابک و نیروی کار چابک در اورژانس بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله نظام سلامت، دوره2، ش 2، ص 59-66.
 3. اسماعیلی، مهدی. ربیعه، مسعود. حیدری، علی. (1392). شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران، چشم­انداز مدیریت دولتی، ش 15، ص 117-95.
 4. بساک، م. حسن مرادی، ن. جلیلی، س. (1395). بررسی تاثیر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر چابک­سازی منابع انسانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهش گروه مدیریت، کارشناسی ارشد.
 5. پابرجا، الهام. (1394). طراحی مدل ساختاری تفسیری چابکی منابع انسانی در معاونت توسعه و مدیریت دانشگاه ولیعصر ( عج) رفسجان، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، گروه اقتصاد، کارشناسی ارشد.
 6. تاجی، زهرا. بردبار، غلامرضا. (1394). بررسی رابطه­ی رهبری تحول آفرین و چابکی نیروی انسانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، ص 153-177.
 7. خدایاری ابلی، حمیدرضا. (1398). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی منابع انسانی، نخستین همایش بین­المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی روانشاسی در افق ایران 1404.
 8. خسروی، ابوالفضل. ابطحی، سید حسین. احمدی، رضا. سلیمی، حسین. (1391). شناسایی عوامل توان­مند­ساز چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدیریت، سال 6، ش 4، ص 152-129.
 9. دهقان دهنوی، حسن. اسلامی، حسین. (1394). بررسی و ارائه مدل عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی مورد مطالعه در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد.
 10. رابینز، استیفیتن. (1383). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، مؤسسه مطالعات وپژوهش­های بازرگانی، چاپ پنجم.
 11. رجایی، حمید. (1395). سنجش مهارت­ها و ابزارهای مورد نیاز برای چابکی منابع انسانی (مورد مطالعه بانک سپه شهر اصفهان)، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف­آباد، گروه مدیریت.
 12. زاهدی، شمس السادات..خسروی، ابوالفضل. یاراحمدزهی، محمدحسین.  احمدی، رضا. (1392). بررسی ابعاد و شاخص­های قابلیت­های چابکی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، ش 4، ص 24-1.
 13. سنجقی، محمدابراهیم. فرهی بوزنجانی، برزو و حسینی سرخوش، مهدی (1390). تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی، فصلنامه ی راهبرد دفاعی، سال 9، ش 32.
 14. سید جوادین، سید رضا. محمد مهدی فراهی و غزاله طاهری عطار ( 1387). شناخت نحوه تاثیر­گذاری ابعاد عدالت سازمانی برجنبه­های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، مجله مدیریت بازرگانی، دوره 1، ش 10، ص 34-41.
 15. سیدجوادین، سیدرضا. زارعی، نسیم. (1396). ارائه یک رویکرد ترکیبی جهت بررسی عوامل موثر بر تحول چابکی نیروی انسانی (شرکت احداث و توسعه نیروگاه­های مپنا)، نشریه علمی پژوهشی و اطلاع­­رسانی مدیریت، ش 190.
 16. شیخ­­الاسلامی کندلوسی، نادر. فرهانی­نژاد، آمنه. پورآذری، علی صادق. (2016). ارزیابی شاخص­ها و ابعاد چابکی نیروی انسانی، دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش نو، کوالالامپور – مالزی.
 17. طوطیان اصفهانی، صدیقه؛ مهرآراء، اسداله؛ صابری بدر، امین (1397). بررسی تاثیر حافظه سازمانی بر چابک­سازی منابع انسانی با توجه به نقش متغیرهای جمعیت­شناسی در حوزه معاونت حمل و نقل شهرداری تهران. فصلنامه علمی- پزوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی (43)، زمستان 1397.
 18. قاسمی، شهریار. (1388). شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 19. کیوی،ر. و کامپنهود،ل. (1386). روش تحقیق، ترجمه، نیک گهر، نشر توتیا
 20. مورهد،گرگور و نیکی گریفین (1382). رفتار سازمانی، ترجمه الوانی و معمارزاده، نشر مروارید، تهران.
 21. Agarwal, A., Shankar, R., Tiwari, M.K. (2007). Modeling Agility of Supply Chain. Industrial Marketing Management, 36(4), 443-457.
 22. Aladwan, Z. S. (2017). The Impact of Knowledge Management Processes on Workforce Agility: An Empirical Investigation at Pharmaceutical Companies in Jordan, Middle East University, Amman-Jordan.
 23. Alavi, S., Dzuraidah A.W. (2013). A Review on Workforce Agility. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(16), 4195–4199.
 24. Alavi, S., Dzuraidah A. W., Norhamidi, M. (2010). Exploring the Relation between Organizational Learning and Knowledge Management for Improving Performance. Paper read at International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management (CAMP10), Shah Alam, Malaysia.
 25. Albrecht, K. (2003). The Power of Minds at Work: Organizational Intelligence in Action. New York: AMACOM.
 26. Algama, K. (2011). Creating a Culture for Organization Learning and Agility.
 27. Al-kasasbeh, A., Mofaddi, A., Muhammad, A.S., Omar, Kh. (2016). E-hrm, Workforce Agility and Organizational Performance: a Reviewpaper toward Theoretical Framework. I J A B E R, 14(15), 10671-10685.
 28. Armstrong, M.., Brown, D.(2005). Relating Compentences to Pay :The UK Experience ,Compensation and Benefit Review,2905-310 ;)2(18
 29. Azuara, A. V. (2015). A Human Resource Perspective on the Development of Workforce agility.
 30. Bosco, C.L., (2007). The Relationship between Environmental Turbulence, Workforce Agility and Patient Outcomes. ProQuest information and learning Company, Ann Arbor, 139.
 31. Breu, K. Hemingway C.J. Strathern M. & Bridger D. (2002). Workforce agilty: the new employee strategy for the knowledge economy. Journal of Information technology, 17, 21-31.
 32. Brix , J. (2017). Exploring Knowledge Creation Processes as a Source of Organizational Learning: A Longitudinal Case Study of a Public Innovation Project. Scandinavian Journal of Management. Volume 33, Issue 2, June 2017, Pages 113-127.
 33. Burgess, T.F., (1994), Making the Leap to Agility: Defining and Chieving Agile Manufacturing through Business Process Redesign and Business Network Redesign. International Journal of operations and production management 14 (11), 23-35.
 34. Cockburn, , Highsmith J. (2001). Agile Software Development 2: The People Factor. Computer, 34(11), 131-133.
 35. Crocitto, , Yusuf M. (2003). The human side of organizational agility. Industrial Management & Data System, 103(6), 388-397.
 36. Daane, C.S. (2018). Role Conflict and Ambiguity as Determinants of Workforce Agility and Organizational Performance in a High-Tech Environment: a Cross-Country Comparison. TILBURG, UNIVERSITY.
 37. Dove, R. (1995), Measuring Agility: The Toll of Turmoil. Production Magazine, 107(1), 12-14.
 38. Dyer, , Shafer, R.A., (1998). From Human Resource Strategy to rganizational Effectiveness: Lessons from Research on Organizational Agility. Center for Advanced Human Resource Studies. Ithaca، NY.
 39. Garg, P., Rastogi, R. (2006). New Model of Job Design: Motivating Employees’ Performance. J Manage Dev, 25(6), 572-87.
 40. Gouillart, F., Kelly, J. (1995). Transforming the Organization, New York: McGraw- Hill.
 41. Hargie, O. (1981). The Handbook of Communication Skills. Fourth edition published 2019 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN.
 42. Harvey, C., Koubek, R., Chin, L. (1999). Toward a Model of Workforce Agility. International Journal of Agile
 43. Hopp, J., Oyen, M. P. (2004). Agile Workforce Evaluation: a Framework for Cross-Training and Coordination. Iie Transactions, 36(10), 919-940.
 44. Hornby, A. S. (2000). Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Sixth edition, Oxford university press.
 45. Jarnagin, C., Slocum, J. (2007). Creating Corporate Cultures through Mythopoetic Leadership. Organizational Dynamics, Vol. 36, No. 3, pp. 288–302, 2007.
 46. Jones, G.R., George, J.M. (2009), Contemporary Management, McGrawHill, New York.
 47. Johari, J., Yahya, Kh. K., Mit, D. A. C., Omar, A. (2011). A Dimension of Job Characteristics: a Validation Study in a Malaysian Context. International business management, 5 (2), 91-103.
 48. Kathuria, R., Partovi, F.(1999), Aliging Work Force Management Practices with Competitive Priorities and Process Technology: A Conceptual Examination.
 49. Kelly, A. (2008). Changing Software Development: Learning to become Agile. John Wiley & Sons.
 50. Khodabandeh, N., Mohammdi, N., Mansouri, A., Droodi, H. (2018). Designing a Human Resource Agility Model based on Grounded Theory Approach (Study Case: Social Security Organization). Iranian journal of educational Sociology, Volume 1, Number 7, October 2018
 51. Kicken, W., Brand-Gruwel, S., Van Merriënboer, J. J. G. (2008). Scaffolding Advice on Task Selection: A Safe Path toward Self-directed Learning in On-demand Education. Journal of Vocational Education and Training, 60, 223–239.
 52. Kim, H., Knight, D.K., Crutsinger, C., Generation, Y. (2009). Employees Retail Work Experience: the Mediating Effect of Job Characteristics. J Busin Res, 62(2), 548-56.
 53. Kim, S., Kim, J. (2014). Integration Strategy, Transformational Leadership and Organizational Commitment in Korea's Corporate Split-offs, Social and Behavioral Sciences, 109, 1353 – 1364.
 54. Lei, P. W., Wu, Q. (2007). Introduction to Structural Equation Modeling: Issues and Practical Considerations. Educational Measurement: issues and practice, 26(3), 33-43.
 55. Lin, S. H., Huang, H. P. (2011). Moderating Effect of Social Support on the Relationship between Achievement Motivation and Training Motivation. World Transactions on Engng. Educ, 9(1), 12-17.
 56. Liska, N. (2010). Harrison Occupational in Exercise Regular Promoting Personal of Journal ,Programme Fitness .27-45 ,(5)5 , psychology
 57. Liu, H. L. Zh., Cai, Zh., Huang, Q. (2015). The Effects of Task Conflict and Relationship Conflict on Workforce Agility: Moderating Role of Social Media Usage. Thirty Sixth International Conference on Information Systems, Fort Worth 2015.
 58. McGuire,,  Priestley, Ph. (1981).  Life after School: A Social Skills Curriculum Paperback – Sep.
 59. Matsuda, T. (2015). Organizational Intelligence: Its Significance as a Process and as a Product; Proceedings of the International Conference on Economics / Management and Information Technology; Tokyo, Japan; August 31 - September 4,
 60. Meyer, J. P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace: Toward a General Model, Human Resource Management Review, Vol.11, and No.3.
 61. Muduli, A. (2013). Workforce Agility: A Review of Literature. IUP Journal of Management Research, 12(3), 55.
 62. Muduli, A., Ganes, P. (2018). Psychological Empowerment and Workforce Agility. Psychological Studies, 1-10.
 63. Murray, H. A. (1938). Explorations in Personality. Oxford: Oxford University Press. Murray, S. L., Holmes, J. G., Bellavia, G., Griffin, D. W., & Dolderman, D. (2002). Kindred spirits? The benefits of egocentrism in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 563-581. doi:10.1037//0022-3514.82.4.563
 64. Nadiri, H., Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29, 33-41.
 65. Nasabi, N. A., Safarpour, A. R. (2009). Key Factors in Achieving to an Intelligent Organization in the View of Employee in Shiraz University of Medical Science in 2008. Australian journal of basic and applied science,3(4), 3492-3499.
 66. Othman, Z., Mohd Zahari, M.S., Mohd Radzi, S. (2013). Customer Behavioral Intention: Influence of service delivery failures and service recovery in Malay restaurants. Social and Behavioral Sciences: 115 – 121.
 67. Plonka, F. E. (1997). Developing a Lean and Agile Work Force. International Journal of Human Factors in Manufacturing, 7(1), 11- 20.
 68. Qin Ruwen, N. D. A. (2010) Workforce Agility for Stochastichally diffused conditions-A real options Perspective. Int.J. Production Economics, 125, 324-334.
 69. Ripatti, J. (2016). Towards Agile Workforce – Case Study Research in Three Companies. Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO. www.aalto.fi
 70. Schelp, J., Aier, S. (2009). A Reassessment of Enterprise Architecture Implementation. https://www.researchgate.net/publication/261654656
 71. Schoorman, D.F. Mayer, R.C. (1998). Differentiating Antecedents of Commitment: A Test of March and Simon Model. Journal of organizational (1998). No 19 Behavior, Vol 1.
 72. Setia, P., Sambamurthy, V., Closs, D. J., (2008). Realizing Business Value of Agility IT Applications: Antecedents in the Supply Chain Networks. Information Technalogy and Management, 9(1), 5-19.
 73. Seyed Javadin, S. R., Nilipoor Tabatabaie, S. A. A., Ahmadi Zarandi, A. (2018). Prioritizing and Evaluating the Dimensions of Agility of Human Resources in Small and Medium Companies of Tehran Province.  International  Journal of Enviroment & Science Education e-ISSN: 1306-3065 2018, Vol. 13, No. 8, 661-668
 74. Sharifi, H., Zhang, Z. (1999), A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organization, international journal of production economics, No.62, pp.7-22.
 75. Sherehiy, B., Karwowski, W., Layer, JK. (2007). A Review Enterprise Agility: Concept Frameworks and Attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 3, 445-460.
 76. Sherhiy, , Karwowski, W. (2014). The Relationship between Work Organization and Workforce Agility in Small Manufacturing Enterprises. International Journal Industrial Ergonomics, 44, 466-473.
 77. Shin, H., Lee, J-N., Kim, D., Rhim, H. (2015). Strategic Agility of Korean Small and Medium Enterprises and Its Influence on Operational and Firm Performance. International Journal of Production Economics 168: Pages 81–196.
 78. Sinkula, J. M. (1994). Market Information Processing and Organizational Learning. Journal of marketing 58(1), 35-45.
 79. Snell, S. A., Shadur, M. A., Wright, P. M. (2000). Human Resources Strategy: The Era of Our Ways. Center for Advanced Human Resource Studies، Working Paper
 80. Sohrabi, R., Asari, M., Hozoori, M. J. (2014). Relationship between Workforce Agility and Organizational Intelligence (Case Study: The Companies of" Iran High Council of Informatics"). Asian Social Science, 10(4), 279.
 81. Solomon, D., Theiss, J. (2013). Interpersonal Communication – Putting Theory into Practice, Routledge (Taylor & Francis Group), New York.
 82. Subhash, C. K. (2003). Workforce Diversity Status: a Study of Employee’s Reactions.
 83. Sumukadas, N., Sawhney, R. (2004). Workforce Agility through Employee Involvement. IIE Transaction, 36(11), 1011-1022.
 84. Van Vliet, S., Bianca D. J. (2017). Proactive and Adaptive Agility among Employees, The relationship with personal and situational factors. Renate Siebes | Proefschrift.nu, Proefschriftmaken.
 85. Van Vliet, S., Bianca D. J. (2019). Using a Portfolio-based Process to Develop Agility among Employees. WILEY.
 86. Venter, E., (2017). Bridging the Communication Gap between Generation Y and the Baby Boomer Generation, International Journal of Adolescence and Youth 22(4), 497–507. https://doi.org/10.1080/02673843.2016.1267022
 87. Yang, T., Hung, Ch. Ch. (2007), Multiple Attribute Decision Making Methods for Plant Layout Design Problem, Robotic and computer-Integrated manufacturing, 23,1,126-137.
 88. Yauch, C.A., Adkins, K., (2004). Effects of Cooperative and Competitive Incentives on Agility, Quality and Speed in an Experimental Setting. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 14 (4), 403-413
 89. Yeung, U., Nason, G. (1999). Organizational Learning Capability. Oxford.
 90. Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, J. W., Lepak, D.P. (1996). Human Resource
  Management, Manufacturing Strategy, and Firm Performance
  . Academy of
  management Journal, 39(4): 836-866
 91. Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M., Gunasekaran, A. (1999). Agility Manufacturing: the Drivers, Concepts, and Attributes. International Jpurnal of Production Economics, 62(1-2), 33-43.
 92. Wiig, C. (2002). Knowledge Management in Public Administration. Journal of Knowledge Management. ISSN: 1367-3270.
 93. Zare Zardeini, H., Yousefi, A. (2012). The Role of Emotional Intelligence on Workforce Agility in the Workplace. International Journal of Psychological Studies, 4(3).
 94.  
 95.