عوامل شغلی و سازمانی موثر بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

انگیزش عنصر حیاتی در مدیریت منابع انسانی است. از این رو، مدیران امروز نیازمند فهم دلایل کار کردن کارکنان هستند تا بتوانند انگیزش لازم را در آن‌ها ایجاد کنند. هدف پژوهش، بررسی عوامل موثر(شغلی و سازمانی) بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین است و به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می‌باشد و براساس سوال انجام گرفته است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد کیم و وندنابیل(2010)، و هاکمن و اولدهام(JDS) و یک پرسشنامه محقق‌ساخته، استفاده شده است. آزمون‌های آماری در سطح خطای 05/0 انجام شده است. پیمایش در جامعه 343 نفری از کارکنان رسمی و پیمانی صورت گرفته که براساس جدول مورگان، تعداد نمونه‌ها 180 نفر به دست آمده است. پژوهش به شکل مقطعی در پاییز 1396 انجام شده است. جهت پاسخ‌گویی به سوالات از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل شغلی بیشترین تاثیر را بر انگیزش کارکنان دارد و در بین ریزمتغیرها، احساس رضایت از عمل به منفعت عامه بیشترین و پذیرش مسئولیت نتایج کم‌ترین اثر را دارد. در مورد متغیرهای اثرگذار بر سازمان، احساس فرد از هنجارهای سازمان، بیشترین و متغیر احساس فرد از شهرت سازمان، کم‌ترین اثر را دارد.

کلیدواژه‌ها


 • حمیدی‌زاده، علی. رضا طهماسبی. اشرف میرزایی. (1395). بررسی عوامل موثر بر انگیزه خدمات عمومی. فصل‌نامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، شماره 2، ص 66-51
 • رمضانی‌نژاد، رحیم. مهرعلی همتی نژاد. شهرام شفیعی. مریم قلیچ‌زاده. محسن لقمانی.(1393). بررسی ویژگی ها‌ی شغل دبیری تربیت بدنی براساس مدل JCM. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 6، شماره 2، ص 79-63
 • روستایی، مهزاد. مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان شهید بهشتی همدان. برگرفته از سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. behdasht.gov.ir
 • رئیسی، پوران. رفعت محبی.(1390). انگیزه‌های شغلی از دیدگاه کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین و بیمارستان‌های آموزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال دهم، شماره 1، ص 108-101
 • قاضی‌زاده، مصطفی. جمشید امانی.(1395). بررسی عوامل موثر بر ماندگاری پرسنل. اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد.
 • مورهد، گرگوری.گریفین، ریکی.(1386).رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید. تهران. چاپ دوازدهم
 • Blaskova, M., Blasko, R., Figurska, I., Sokol, A., Motivation, A. (2015). Development of the University Teachers’ Motivational Competence. Social and Behavioral Sciences,182:116-1
 • Camilleri, E., Towards. (2006). Developing an Organizational Commitment- Public Service Motivation Model for the Maltese Public Service Employees. Public Policy & Administration, 21(1), Pp, 63-83
 • Chen, Ch., Bozeman, B. (2012). Understanding Public and Nonprofit Managers' Motivation through the Lens of Self-Determination Theory. Public Management Review, pp. 1–24
 • Kian, T.Sh., Wan, Y.F. (2015). Motivation and Promotion Opportunity of Academic Citizens towards Open Innovation: Proposed Model. Social and Behavioral Sciences, 204:29-35
 • Palidauskaitė, J., Segalovičienė, I. (2008). The Profile of Public Servants Motivation in Lithuania: Analysis of Empirical Research Results. Management of Organizations: Systematic Research, 47. pp. 73-90
 • Panagiotis, M., Sahinidis, A. (2014). Polychronopoulos G. Organizational Culture and Motivation in the Public Sector. The case of the City of Zografou. Procedia Economics and Finance, 14:415-424
 • Perry, J.L., Porter, L.W. (1982). Factors Affecting the Context for Motivation in Public Organization. The Academy of Management Review, 7:89- 98
 • Raudeliūnienė, J., Kavaliauskienė, I. (2014). Analysis of Factors Motivating Human Resources in Public Sector. Social and Behavioral Sciences,110:719-726
 • Recepoglu, E. (2014). Analyzing Job Motivation Level of High School Teachers in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 116:2220-2225
 • Salancik, G.R., Pfeffer, J. (1978). A Social Information Processing Approach To Job Attitudes & Task Design. Administrative Science Quarterly , 23(2): 125-127
 • Vandenabeele, W. (2007). Toward a Public Administration Theory of Public Service Motivation. Public Management Review, 9(4). pp. 545-556
 • Van Loon, N.M. (2015). The Role of Public Service Motivation in Performance. Doctoral Thesis. Utrecht School of Governance, 22
 • Zámečník, R. (2014). The Measurement of Employee Motivation by Using Multi-Factor Statistical Analysis. Social and Behavioral Sciences, 109:851 – 857
 • Zavlanos, M. (2002). Organizational Behavior. Athens, Greece: Publication Stamouli.