طراحی مدل محرک های پیچیدگی موثر برارزیابی عملکردسازمان های پیچیده دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

چکیده

پژوهشگر با شناسایی و تعیین محرک های پیچیدگی موثر بر عملکرد سازمان های دولتی پیچیده به طراحی مدل پارادیمی محرک های پیچیدگی و تعریف سازمان های پیچیده دولتی پرداخت است. برای تحقق این امر با استفاده از روش ترکیبی کیفی و کمّی تحقیق را پیش می برد. محقق برای تحلیل داده های مصاحبه از روش داده بنیاد و کدگذاری باز ، محوری و انتخابی بهره می گیرد . جهت اعتبار بخشی به مدل اولیه نیز، از روش کمی« ارزیابی روایی محتواییCVR » استفاده نموده است. پس از انجام اعتبار بخشی ، 123متغیر کانونی در قالب (شرایط علّی 14مقوله ، پدیده 13 ، راهبردها 21 ، پیامدها 14 ، شرایط مداخله گر 39 و زمینه 22 مقوله) شناسایی شد که با این محرک ها مدل پارادیمی محرک های پیچیدگی در ارزیابی عملکرد سازمان های پیچیده دولتی ایران طراحی گردید . همچنان که در مدل تحقیق مشاهده می گردد ، مقوله های کانونی شرایط مداخله گر با عنوان محرک های پیچیدگی قانونی و مقوله های کانونی زمینه ای با عنوان محرک های پیچیدگی بسترحاکم با تاثیر بر راهبردها و پیامدهای مدل موجب پیچیدگی عملکرد سازمانی می شوند که بایستی در ارزیابی عملکرد این سازمان ها لحاظ گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات