شناسایی، تبیین و سنجش علل شکل گیری رفتارهای سیاسی با رویکرد سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 2 استادیار، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه‌ای و کاربردی و با ماهیت توصیفی و تحلیلی به منظور شناسایی، تبیین و سنجش ویژگی‌های سازمانی مؤثر در شکل‌گیری و بروز رفتارهای سیاسی در سازمان‌های دولتی به روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، 20 نفر از اساتید و خبرگان علمی به عنوان پانل دلفی با روش ترکیبی قضاوتی و گلوله برفی انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته طی سه مرحله از آن‌ها نظرخواهی گردید. براساس یافته‌ها، مؤلفه‌های سازمانی شامل سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم حقوق و پاداش دهی، مشارکت در تصمیم گیری، سیاسی کاری مدیران، عدالت سازمانی، پیشرفت و ارتقاء، کمبود منابع، ابهام در اهداف و استراتژی و وظایف کارکنان، تعارض سازمانی و ساختار سازمانی شناسایی و تبیین شدند. در بخش کمی براساس نتایج بخش کیفی، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و بین 284 نفر از کارکنان صنعت نفت منطقه گچساران که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع گردید. داده‌های حاصل با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شده و نتایج نشان داد که ده مؤلفه سازمانی اشاره شده با شکل گیری رفتار سیاسی رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات