بررسی رابطه بین عوامل فردی و مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی کشور با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان. ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان. ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان. ایران

چکیده

با توجه به اثرات گسترده عوامل فردی مرتبط با رفتار سیاسی و همچنین سکوت سازمانی در مدیریت رفتار سیاسی کارکنان نظام بانکی، کشف روابط پیچیده بین عوامل فردی و سکوت سازمانی با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی میتواند،ضرورت انجام چنین پژوهشی را نمایان سازد. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فردی و مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از بعد چگونگی گردآوری داده‌ها و روش کار در زمره‌ تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می‌گیرد. بدین منظور، سه پرسشنامه‌ی مدیریت رفتار سیاسی، عوامل فردی و سکوت سازمانی برای جمع‌آوری داده‌ها ساخته شده است. برای انجام کار، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 356 نفر از کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشها و آزمونهای آماری نظیرآزمونT تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری از نرم ‌افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که عوامل فردی با مدیریت رفتار سیاسی رابطه مستقیم و معناداری دارد و با سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری دارد، همچنین سکوت سازمانی با مدیریت رفتار سیاسی رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج نشان میدهد یکی از رویکردهای بسیار رایج در مدیریت رفتار سیاسی، عوامل فردی است. موفقیت هر سازمانی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد و منابع انسانی بستگی دارد؛ که این در گرو عوامل فردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات