شناسایی موانع جانشین پروری در ورزش قهرمانی کشور(مورد مطالعه: ورزش ووشو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موانع جانشین پروری در ورزش قهرمانی کشور(مورد مطالعه : ورزش ووشو) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، ورزشکاران بزرگسال تیم ملی ووشو (آقایان و بانوان )، مربیان و و رؤسای هیأتها و مدیران ارشد فدراسیون ووشو که جمعا (60 نفر) می‌باشند. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه آماری مورد نظر می باشد و تعیین حجم نمونه از روش جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی برابر با 52 نفر است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه نیز توسط تکنیکهای آماری (آلفای کرونباخ) و با کمک نرم افزار SPSS سنجیده شده است ، که 92/0 می باشد . همچنین داده های گردآوری شده با استفاده ازآزمونهای فریدمن و t تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: هر چهار بعد مدیریتی، رفتاری، سازمانی و ساختاری در نظام جانشین پروری واجد تأثیر بود. دراین‌بین، مؤلفه مدیریتی دارای بیشترین تأثیر (67/3) و رفتاری کمترین تأثیر (22/3) را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها