الگوی بومی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، کشف و معرفی الگوی بومی و رویکرد خاص بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران در طی یک پژوهش کیفی و آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل با انجام یک پژوهش کمی است.
پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق ترکیبی و مشتمل بر دو رهیافت کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش ضمن مطالعة اسناد و مدارک، مرور ادبیات نظری، انجام مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان ایران از قابلیت های نرم افزار MAXQDA 2020 برای کدبندی مصاحبه‌ها استفاده شده و سپس با بهره‌گیری از روش نظریة زمنیه‌ای، مدل خاص بازارگرایی برای این گونه شرکت‌ها طراحی و ارائه شده است. در بخش کمی نیز از قابلیت‌ نرم افزارهای SPSS برای تحلیل آمار توصیفی داده ها و SmartPLS3 برای تحلیل آمار استنباطی داده‌ها، انجام آزمون فرضیه‌های پژوهش، تعیین اعتبار و میزان برازش مدل مفهومی بهره گرفته شده است. کدهای اساسی، نظری و هسته‌ای این مصاحبه‌ها، در فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شده اند.
از آنجا که تمامی مطالعات پژوهشی مبتنی بر یک چارچوب نظری، مدل مفهومی یا نقشة ذهنی است که متغیرهای تحقیق و روابط علی محتمل میان آنها را تبیین می کند، پژوهش حاضر با بهره‌ بردن از یک لنز نظری پراگماتیستی و رویکرد کثرت‌گرایی نشان می دهد که میان سازة بازارگرایی و سازه‌های آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت بعنوان پیشایندهای بازارگرایی و نیز با عملکرد کسب و کار بمثابة پسایند بازارگرایی پیوند همکنشی مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها