بررسی تاثیر شیوه های زنجیره تامین و مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف پژوهش تأثیر شیوه های زنجیره تأمین و مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به تعداد 112 بوده است، با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز 87 نفر به صورت تصادفی ساده برآورد گردید. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه ای است که توسط محقق بومی سازی شده که شامل 15 پرسش بوده است. روایی صوری مورد تایید تعدادی از پاسخگویان قرار گرفت و روایی محتوایی آن به تایید و جمعی از صاحب نظران رسید. جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS، که بیش تر از 0.7 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS نشان می دهد که شیوه های زنجیره تامین و مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت پگاه اصفهان تاثیر مثبت دارد. به اشتراک‌گذاری اطلاعات زنجیره‌ی عرضه بر مدیریت کیفیت و سرمایه گذاری خاص تأمین کننده تاثیر مثبت دارد. مدیریت کیفیت بر عملکرد سهم بازار و نوآوری تاثیر مثبت دارد. سرمایه گذاری خاص تأمین کننده بر عملکرد سهم بازار و نوآوری تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها