بررسی و رتبه بندی موانع و محدودیت های بازاریابی سبز در مصرف داروهای گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

بازاریابی سبز از مسائل مهمی است که در دهه اخیر در سراسر جهان به خصوص در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است. در حالی که این نوع بازاریابی در کشورهای در حال توسعه با موانعی مواجه است. داروهای گیاهی به عنوان محصولاتی سبز از این قائده مستثناء نبوده و بازاریابی آن‌ها از دغدغه های بازاریابان می‌باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و رتبه‌بندی موانع بازاریابی سبز در مصرف داروهای گیاهی با جامعه آماری متشکل از اطباء سنتی، عطارها و افراد آگاه به مشکلات داروهای گیاهی در استان قم انجام شده،که 66 سوال با نظر اساتید خبره در زمینه‌های کشت، تولید و بازاریابی، طرح و بررسی شد. در نهایت آلفای کرونباخ بالای 9/0و با استفاده از آزمون T و رتبه‌بندی فریدمن در نرم افزار SPSS مشخص شد، موانع سازمانی دارای اهمیت بیشتر و رتبه بالاتری نسبت به موانع مربوط به مصرف کننده و نیز موانع دولتی‌هستند. میان ابعاد سازمانی انگیزه تولیدکنندگان بالاترین رتیه، هزینه اولیه بالای تولید و کمبود متخصصین دارای رتبه دوم، رقبای فراوان و مشابه دارای رتبه سوم و کمبود تجهیزات تولید دارای رتبه چهارم‌اند.

کلیدواژه‌ها