شبیه‌سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری صنایع، موسسه آموزشی-پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور سمام، تهران، ایران

چکیده

شهرداری‌ها از جمله سازمان‌هایی هستند که نقش مهمی در توسعه شهرها و گسترش عرصه‌های مدنی دارند. امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها ایجاد منابع پایدار درآمدی و تأمین هزینه خدمات شهری است. همچنین یکی از بزرگترین معضلات شهرداری، کاهش سهم نسبی درآمدهای پایدار می‌باشد که باعث کاهش قدرت برنامه‎ریزی بلندمدت و پایدار این نهاد شهری خواهد شد. در این پژوهش، به عنوان یک پژوهش کاربردی، پویایی‎های درآمدهای شهرداری‎ها، اعم از پایدار و ناپایدار با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم‎ها مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم‎ها، امکان بررسی ارتباطات علی و معلولی تاثیرگذار بر مساله مورد بررسی را فراهم آورده و با مدل کردن شرایط حاکم بر شهرداری‏ها، ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط فعلی را ممکن نموده است. نتایج شبیه‌سازی بر روی یکی از مناطق شهرداری تهران نشان می‌دهد که با ادامه وضع موجود، سهم درآمدهای پایدار شهرداری از 5درصد تنها به 21 درصد در سال 1404 خواهد رسید. این در حالی است که درصد تحقق تعهدات درآمدی شهرداری به حدود 5 درصد در سال 1404 می‌رسد. بر اساس نتایج شبیه‌سازی در سناریوهای مختلف، توجه به توسعه زیرساخت‌های بازیافت پسماند و تمرکز برای افزایش وصول درآمدهای عوارض شهرداری می‌تواند درصد درآمدهای پایدار شهرداری را تا 45درصد افزایش دهد. مدل ارائه شده می‏تواند به عنوان مبنایی جهت تصمیم‌گیری‌های مدیران شهرداری به منظور تقویت منابع درآمدی پایدار و کاهش هزینه‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها