ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی- مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران (عهده‌ دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

در دنیای امروز سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی با آسیب‌ها و تکانه‌های شدیدی مواجه هستند. بسیاری از صاحبنظران بر حفظ ساختار و وضعیت فعلی این نهادها در برابر تکانه‌ها تاکید دارند، در صورتی که ارتقاء روی رشد بازارها و نهادهای اقتصادی در چنین شرایطی تمرکز دارد. هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف اکتشافی بوده و از جهت روش‌شناسی، پژوهشی آمیخته می‌باشد. روش تحلیل محتوا برای استخراج عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه و تکنیک بهترین- بدترین فازی به منطور رتبه‌بندی این عوامل مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه پژوهش، 15 نفر از خبرگان بازار سرمایه بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. با استفاده از ابزار مصاحبه و تکنیک تحلیل تم، 17 دسته مفهومی در قالب 6 تم استخراج شد. سپس این عوامل با کاربست آزمون بینم غربال شدند. در این مرحله 6 عامل از نظر خبرگان ضعیف ارزیابی شده و حذف گردید. در ادامه برای رتبه‌بندی عوامل نهایی، تکنیک بهترین- بدترین فازی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به وزن عوامل، ساختار سازمانی، گزینش منطقی، یادگیری از خطا و اشتباهات و عدم تقارن اساسی بیشترین اولویت را داشتند.

کلیدواژه‌ها