شناسایی و اولویت بندی جانشین‌های رهبری در سازمان برنامه و بودجه با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی بر اساس مدل حاکمیتی هیل و هوپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی. واحد قزوین. دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی. واحد قزوین. دانشگاه آزاد اسلامی. قزوین. ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی. واحد قزوین. دانشگاه آزاد اسلامی. قزوین. ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در سازمان برنامه و بودجه با نگاه به ماموریت سازمانی انجام شد. جانشین‌های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد تردید و پرسش قرار داده است. به گونه‌ای که پاره‌ای از عوامل نظیر ویژگی شغلی، فردی، سازمانی و ارزشی می‌تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل7 نفر از خبرگان سازمانی بوده که با شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و 33 نفر از مدیران ارشد ستادی سازمان برنامه و بودجه بوده که با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، نرم افزار spss و آزمون تی تک جمله‌ای و همچنین نرم افزار لنگو و روش سلسله‌مراتبی میخائیلوف می‌باشد. انجام این تحقیق نشان داد که سازمان برنامه و بودجه با توجه به سطوح استقلال اداری زیاد و استقلال عملیاتی زیر متوسط و تقریبا کم در انجام ماموریتهای خود می‌تواند از کدام جانشین‌های رهبری و با چه اولویتی استفاده نماید. همچنین اولویت متغیرهای تشکیل دهنده جانشین‌های رهبری در سازمان برنامه و بودجه به ترتیب ویژگی‌های فردی، سازمانی، شغلی و ارزشی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها