بررسی عوامل مؤثر بر شکاف مالیاتی در مؤدیان بازرگان استان گیلان از دیدگاه مأموران مالیاتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکاف مالیاتی در مؤدیان بازرگان استان گیلان از دیدگاه مأموران مالیاتی پرداخته است. لذا از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود و از نظر روش اجرا در زمره پژوهش-های توصیفی ـ پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان و مؤدیان امور مالیاتی به ویژه حوزه بازرگانی در استان گیلان (به تعداد 70 نفر) است. با توجه به تعداد جامعه آماری‌، پرسشنامه به-صورت ایمیل برای تمامی افراد ارسال شد. از هفتاد ایمیل ارسال شده پس از شش بار یادآوری در نهایت 67 پرسشنامه بازگردانده شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد است که از دو بخش سؤالات عمومی (جمعیت‌شناختی) و اختصاصی تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. در نهایت آزمون کولموگراف اسمیرنوف نشان داد که داده‌ها غیرنرمال بوده لذا نرم‌افزار مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها نرم‌افزار Smart Pls تعیین شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در قسمت آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS 26 و برای آمار استنباطی که در آن روابط میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش مدل‌سازی می‌شود از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم‌افزار Smart PLS 2 استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که فعالیت مکرر حسابرسی و استراتژی انتخابی بر شکاف مالیاتی تأثیر معنادار دارند و تعهد مأمور مالیاتی تأثیری بر شکاف مالیاتی ندارد.

کلیدواژه‌ها