ارائه الگوی ابعاد و مؤلفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحدلارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار،گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از‌ این تحقیق، ارائه الگوی ابعاد و مؤلفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در صنعت بانکداری‌ ایران است. روش‌شناسی : تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی، هدف پژوهش اکتشافی، نوع داده‌ها کمی‌ و کیفی و روش اجرا به صورت میدانی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بوده است. روش‌های فن دلفی، فازی دلفی، تحلیل فرآیند شبکه فازی، جهت بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونبک منابع انسانی در صنعت بانکداری از روش بهینه سازی خطی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت که‌ این آزمون‌ها توسط نرم افزارهای SPSS22 Gamz, Matlab, و Excelانجام شد.
یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که تعداد 30 مولفه مهم در شش بعد سازمانی، محیطی (دولت)، فرآیندی، فرهنگی، فناورانه و فردی قابل الگو سازی هستند و مؤلفه " قوانین دولت " همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌نمایند و برای شروع استقرار بهینه سیستم مدیریت الکترونیک منابع انسانی می‌باید در وهله اول روی آن تأکید نمود.نتیجه گیری : بهینه سازی مدل استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی نشان داد که مدل در حالت منفعت 100 درصدی دارای ترکیب ابعاد فردی 61/0، فرآیندی 55/0 و سازمانی 58/0 و فناورانه 62/0 و فرهنگی 71/0 و محیطی – اقتصادی 52/0 است که با مقایسه با وضع موجود دارای شکاف 11/0 در بُعد فردی، 15/0 در بُعد فرآیندی، 18/0 در بُعد سازمانی، 27/0 در بُعد فناورانه، 26/0 در بُعد فرهنگی و نهایتاً 13/0 در بُعد محیطی– اقتصادی است که استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی را بهینه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها