طراحی و تبیین الگوی سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر تمدن سازمانی دانش محور در دانشگاه های علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 . استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه زاهدان، زاهدان، ایران.

4 . استادیار، گروه آمار، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر تمدن سازمانی دانش محور بود. رویکرد پژوهش کیفی و پارادایم تحقیق از نوع تفسیری و پژوهش براساس هدف، کاربردی و به صورت توصیفی از شاخه نظریه زمینه ای، داده بنیاد است. جامعه آماری اساتید مدیریت خدمات بهداشت درمانی، مدیران دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و اساتید مدیریت دولتی بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند 16 نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. برای جمع اوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. پس از انجام مصاحبه، اطلاعات به صورت کدگذاری باز و محوری انجام شد. نتایج تحقیق پس از تحلیل مضمونی نشان داد، کدهای باز شامل 44 مفهوم و 8 مولفه(سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش ارگانیک، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر دانش، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش عادلانه، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش انگیزشی، الگوبرداری و سنجش عملکرد، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر ارزش ها، سیستم پاداش مبتنی بر کارکنان خلاق و نوآور، سیستم ارزیابی 360درجه) شناسایی شد. بنابراین بهبود در سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش موجب بهبود در مزیت رقابتی و افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان شده و از این طریق موجب بهبود عملکرد سازمان می شود.

کلیدواژه‌ها