ارائه الگوی مفهومی آینده نگاری برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

بدون شک سازمان‌های در محیط کسب‌وکار کنونی با تغییرات و پیچیدگی‌های روزافزونی مواجه‌اند. درنتیجه، جهت تضمین و بقای سازمان خود به بیش بینی آینده پژوهانه جهت مقابله با مشکلات و عدم قطعیت‌ها محیطی آتی جهت توسعه محصولات، ارائه نوآوری و خلاقیت در یک کلمه به آینده نگاری برای توسعه‌ای کارآفرینی سازمانی نیازمندند. کارآفرینی سازمانی به مفهوم شناسایی فرصت‌ها و توسعه شایستگی‌ها در داخل سازمان به واسطه‌ای ادغام منابع جدید است. به عبارتی، علی‌رغم تمام فعالیت‌های و تلاش‌ها انجام‌شده در این عرصه، تأثیرات آینده نگاری بر ابعاد مختلف فرایندها و نتایج کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران چندان روشن نیست؛ بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه الگوی مفهومی آینده نگاری برای توسعه کارآفرینی در بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها تحقیق کیفی است. جامعه آماری تحقیق، 313 مقاله معتبر چاپ‌شده بین سال‌های 1999 تا 2020 است؛ که بعد از بررسی و کنترل کیفیت متون، 35 مقاله باقی‌مانده که کدگذاری و تحلیل‌شده‌اند. سپس کدها تلفیق و مفاهیم حاصله شده‌اند. جهت سنجش پایایی الگو از شاخص کاپا کوهن استفاده‌شده است. همچنین در تحلیل محتوا از آنتروپی شانون استفاده و مفاهیم رتبه‌بندی شده‌اند. درنهایت 26 مفهوم باقی‌مانده است. بر پایه این عوامل الگوی جامعی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران، ارائه و اعتبارسنجی شده است. الگو پیشنهادی، می‌تواند به رفع چالش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط و خلق زمینه‌های مناسب جهت تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کارآفرینانه از سوی مدیران، افزایش آگاهی صنایع ذی‌ربط موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها