ارایه مدل توسعه کارآفرینی بین المللی مبتنی بر نوآوری مدل کسب و کار در نظام بانکی (مورد مطالعه در بانک توسعه صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت توسعه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اولویت بندی شاخص های تأثیرگذار بر مدل کسب و کار در نظام بانکی در راستای مدل توسعه کارآفرینی بین المللی انجام شده است. از این رو عواملی که از روش تحلیل محتوای کیفی و با مرور مطالعاتی مدل های کسب و کار در نظام بانکی استخراج گردیده و سپس با اخذ نظرات خبرگان بانکی تعدیل و انتخاب شده اند، با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین - بدترین (BWM) رتبه بندی گردیده است. که به منظور اولویت بندی عوامل از هفت نفر از خبرگان بانکی آشنا به امور کارآفرینی بین المللی که بصورت هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش که با استفاده از نرم افزار LINGO17 انجام پذیرفته، نشان می دهد از 11 مقوله اصلی، ارزش پیشنهادی به مشتری و استراتژی ها موثرترین و شرکاء و کانال ها کم اثر ترین عوامل و از 24 زیرمقوله نیز، تسهیلات و تعهدات ترجیحی و مدیریت ارزش موثرترین و شرکای تجاری و تابعه و شرکای کلیدی بعنوان کم اثر ترین عوامل می باشند. با توجه به نتایج و اولویت های بدست آمده، مدیران و تصمیم گیرندگان قادر خواهند بود به منظور توسعه کارآفرینی بین المللی در نظام بانکی، در خلق و ایجاد ارزش اهتمام بیشتری داشته و جهت بهبود وضع موجود برنامه ریزی نمایند.

کلیدواژه‌ها