بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با تأکید بر نقش رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ، دانشگاه غیر انتفاعی خاتم، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با تأکید بر نقش رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان بانک پاسارگاد در شهر تهران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل 3250 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 353 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای با 29 گویه بوده که برای مدیریت دانش9 گویه، عملکرد سازمانی 6 گویه، رضایت شغلی نیز 7 و رفتار شهروندی سازمانی نیز 7 گویه طراحی شد. برای تعیین روایی ابزار اندازه‌گیری از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. همچنین برای محاسبه میزان پایایی ابزار نیز از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که ابزار اندازه‌گیری از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از آزمون نرمال بودن داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از از نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده شد ، که نتایج نشان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنادار مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بود و همچنین نتایج رابطه میانجی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی نیز نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی تأثیری به اندازه84 %بر روی عملکرد سازمانی دارد .

کلیدواژه‌ها