آسیب شناسی پژوهش‌های داخلی در زمینه رفتار سیاسی در سازمان با رویکرد فرا ترکیب

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رفتار سازمانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

رفتار سیاسی یک واقعیت در زندگی سازمانی است. افرادی که این واقعیت را نادیده می‌گیرند ریسک بزرگی را پذیرا می‌شوند. بنابراین شناسایی عوامل اصلی و بنیادین در کاربردی بودن پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه‌ی رفتار سیاسی در سازمان‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که این دسته از رفتارها در سازمان‌ها به‌ دلیل پیچیده شدن شرایط در حال افزایش است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، مروری بر  تبیین دلایل ضعف پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه رفتار سیاسی در سازمان است. جامعه آماری شامل تمامی پژوهش‌های داخلی صورت گرفته در زمینه رفتار سیاسی و نمونه آماری 44 پژوهش در این حوزه است. این پژوهش با استفاده از مبنای پارادایم تفسیری، روش فرامطالعه و استراتژی فراترکیب انجام شده است. برای تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی پژوهش‌ها به شناسایی 28 مضمون پایه در قالب پنج مضمون اصلی شامل مضامین ساختاری، فرهنگی، روش شناختی، انگیزشی و سیاست‌گذاری طبقه بندی شد. در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها