بررسی پاسخ مغز به طعم محصول در مواجهه با برندهای شکلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، واحد رودبار، دانشگاه آزاد اسلامی، رودبار، ایران

3 مربی، واحد قزوین (مرکز تحقیقات سیستم‌های هوشمند و علوم شناختی)، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

اخیراً محققان راه حل‌هایی ارائه نموده‌اند که با استفاده از آن تولیدکنندگان می‌توانند با تجزیه و تحلیل سیگنال‌های مغزی، واکنش مصرف‌کنندگان را نسبت به محصولات خود مستقیما بررسی ‌کنند. این تکنیک "نورومارکتینگ" نامیده می‌شود. پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقیق، تجربی-آزمایشگاهی و به لحاظ هدف کاربردی است که به بررسی پاسخ مغز به طعم محصول در مواجهه با برندهای شکلات از طریق مقایسه‌ی واکنش مغزی مصرف‌کنندگان شکلات صبحانه در مواجه با طعم و در مواجهه با برند می‌پردازد. در این مطالعه از طریق تجهیزات الکتروانسفالوگرافی در 14 منطقه مغزی در زمان مزه کردن شکلات صبحانه توسط 35 آزمودنی در سه مرحله بدون آگاهی از برند ، آگاه از برند اما برندهای اشتباه و آگاه از برند با برندهای صحیح و در هر مرحله سه برندوجود داشت. نمونه گیری در تمام دامنه‌های فرکانسی صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین فعالیت مغزی در نواحی AF3 و AF4 در حین چشیدن طعم شکلات بدون آگاهی از برند و چشیدن طعم شکلات با آگاهی از برند تفاوت معنی داری وجود دارد. در نتیجه هم طعم و هم برند بر فعالیت مغزی تاثیر می‌گذارند اما تاثیر برند بسیار بیشتر بوده تا جایی که طعم دو برند جابجا شده باعث باورهای اشتباه توسط آزمودنی شد.

کلیدواژه‌ها