بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار گروه مدیریت وکارآفرینی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه انتظارات مشتریان درحال‌توسعه و بالا رفتن است و از همین رو هر سازمانی به دنبال برآورده کردن انتظارات مشتریان از طریق افزایش کیفیت محصولات و خدمات خود می‌باشد. با توجه به این موضوع و وضعیت رقابتی کنونی در بازارهای محلی و جهانی، سازمان‌ها به دنبال اتخاذ و به‌کارگیری رویکردهای جدیدی در سازمان هستند که آن‌ها را برای رسیدن به سطح کیفی بالاتر و عملکرد بهتر کمک کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و نحوه گرداوری داده‌ها از نوع توصیفی علی می‌باشد که در جامعه پژوهش 274 نفری، با نمونه ۱۶۰ نفری بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان اجرا شد . ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی آن بررسی و تعیین‌شده است. نرم‌افزار Smart PLS3 نیز برای تحلیل داده‌ها و بررسی مدل پژوهش به کار گرفته‌شد. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مدیریت کیفیت جامع تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی خواهد داشت و مدیریت کیفیت جامع نیز به‌عنوان متغیر میانجی رابطه مثبت اجتماعی شرکت و عملکرد سازمانی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها