نقش مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد نوآورانه و رقابت پذیری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت اجرایی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تأمین سبز در رقابت‌پذیری، در شرکت صنایع غذایی شام شام شیراز انجام شده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید که بین 117 نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جهت پاسخ به سؤال‌ها و بررسی فرضیه‌های تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که اقدامات سبز داخلی با رقابت‌پذیری شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین همکاری‌های سبز خارجی با رقابت‌پذیری شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری دارند که هر دو زیر مجموعه‌ی مدیریت زنجیره تامین سبز می‌باشند. بنابراین شرکت‌ها باید در تقویت زنجیره تامین سبز از طریق فعالیت‌های متقابل بین اقدامات سبز داخل شرکت و همکاری‌های سبز میان شرکت با تامین کنندگان، مشتریان، و همکاران تمرکز کنند تا بتوانند گام موثری در زمینه‌ی مسائل زیست‌ محیطی برداشته و منجر به افزایش رقابت شرکت گردند.

کلیدواژه‌ها