استعداد متنوع و قابلیت استخدامی: تحلیل نقش میانجی تحصیلات هوش‌مندانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

با توجه به فراگیر شدن دنیای مشاغل موقتی، قابلیت استخدامی مهم‌ترین عامل موثر بر موفقیت فرد در محیط‌های کاری متلاطم قلمداد می شود. با توجه به عدم ‌اطمینان شغلی نیروی کار در دنیای بسیار متغیر آینده، ضرورت پرورش استعدادهای متنوع که با استراتژی تحصیلات هوش‌مندانه و آموزش مناسب در جهت بالفعل‌نمودن توانمندی‌های فرد در کار راهه شغلی هم‌راستا می‌شود، می‌تواند قابلیت استخدام کارکنان حرفه‌ای را افزایش دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر استعداد متنوع بر قابلیت استخدامی با تأکید بر متغیر میانجی تحصیلات هوش‌مندانه می پردازد. جامعة آماری پژوهش تمامی مهندسان پروژه‌های فعال شرکت مپنا به تعداد 417 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران 200 نفر نمونه درنظر گرفته شد. جمع‌آوری داده‌ها براساس پرسشنامه قابلیت استخدامی دیووس و سونز (2008) و پرسشنامه محقق ساخته تحصیلات هوش‌مندانه و استعداد متنوع انجام گرفت که روایی آن‌ها از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش پایای ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهندة آن است که استعداد متنوع هم به صورت مستقیم و هم از طریق تحصیلات هوشمندانه، قابلیت استخدامی مهندسان پروژه‌های نیروگاهی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها