بررسی میزان تاثیر منابع دانشی بر قابلیت های پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازاریابی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر منابع دانشی بر قابلیت های پویا در شرکت های فعال در صنعت فن آوری نانو است. این پژوهش توصیفی - پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی است. در این پژوهش میزان تاثیر منابع دانشی شامل ابعاد سرمایه انسانی، دانش سازمانی بیانی و دانش سازمانی رویه ای بر قابلیت های پویا یعنی قابلیت های سنجش، یادگیری، یکپارچگی و هماهنگی در قالب دوازده فرضیه، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت های عضو ستاد نانو معاونت فن آوری ریاست جمهوری بود و داده ها از مدیران این شرکت ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری با نظرات صاحبنظران مدیریت و جمعی از پاسخ-دهندگان و برای تعیین پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی، منابع دانشی بر قابلیت های پویا در شرکت های فعال در صنعت فن آوری نانو تاثیر گذار است. تمام فرضیه های پژوهش به جز فرضیه های پنجم (تاثیر دانش سازمانی بیانی بر قابلیت سنجش) و ششم (تاثیر دانش سازمانی بیانی بر قابلیت یادگیری) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت مشخص شد تاثیر دانش سازمانی رویه ای بر قابلیت یادگیری با ضریب 510/0 دارای بیشترین ضریب مسیر و تاثیر دانش سازمانی بیانی بر قابلیت یکپارچگی با ضریب 234/0 داری کمترین ضریب مسیر است.

کلیدواژه‌ها