طراحی الگوی کیفیت زیبایی شناختی و عملکردی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحدقزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 .استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 .استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ابعاد کیفیت زیبایی شناختی و عملکردی در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه الگوی مناسب انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بودند. ابتدا با توجه به مناطق کشور ، 5 منطقه انتخاب شد و از هر منطقه به صورت تصادفی یک تیم انتخاب شد که در ادامه با حضور در ورزشگاه ، نمونه آماری از تماشاگران باشگاه های تراکتورسازی ، پدیده مشهد ، پرسپولیس ، ذوب آهن و پارس جنوبی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید . به منظور تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل و از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نیز در بخش آمار استنباطی استفاده شد. بررسی یافته ها نشان داد که بین جو بازی و کیفیت زیبایی؛ تجربه جمعیت و کیفیت زیبایی؛کارکنان خدمت رسان و کیفیت عملکردی؛ دسترسی به تسهیلات و کیفیت عملکردی؛ جایگاه تماشاگران و کیفیت عملکردی؛ کیفیت زیبایی شناختی و کیفیت عملکردی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها