شناسایی شاخص‌های ارزش خدمات دولت الکترونیک بر اساس ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های ارزش خدمات دولت الکترونیک در شهرداری قزوین است. روش پژوهش به لحاظ هدف توصیفی و از نوع پیمایشی است که در آن برای تحلیل داده‌ها از روش ترکیبی استفاده شده است. در مرحله اول برای استخراج شاخص‌ها‌ از روش تحلیل تِم و از ابزار مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان و در مرحله بعد برای بررسی روایی مدل به دست آمده و استخراج شاخص‌های نهایی از نرخ روایی محتوا استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدل استخراج شده اولیه از مطالعات پیشین دارای 116 گزاره بود که پس از مصاحبه با خبرگان 133 شاخص استخراج شد. برای استخراج تم مورد نظر از دو کدگذاری باز و محوری استفاده شد. در تِم نهایی 68 شاخص شناسایی گردید و نتایج به دست آمده از دید پاسخ‌دهندگان نیز نشان از آن داشت که تمامی گزاره‌ها به جز هشت گزاره‌ از روایی مناسبی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها