بررسی طراحی مدل کاربردی رفتار سازمانی مثبت گرا در صنعت آب و برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد،گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیار،گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

رفتار سازمانی مثبت گرا با درک و تقویت ویژگی های مثبت کارکنان همچنین با شناسایی، سرمایه گذاری و توسعه نقاط قوّت منابع انسانی به دنبال بهبود عملکرد فردی و سازمانی است. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل رفتار سازمانی مثبت گرا در صنعت آب و برق بر اساس تئوری داده بنیاد( در مرحله کیفی بر پارادایم تفسیری و در مرحله کمّی بر پایه پارادایم اثبات گرایی) است. مستندات حاصل از مصاحبه با مدیران حوزه منابع انسانی صنعت آب و برق و اساتید دانشگاهی، با استفاده از نرم افزار کیفی MAXQDA در17 بُعد و63 شاخص دسته بندی و کدگذاری شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه ‌شده 76% و دارای پایایی مناسب است. حجم نمونه آماری شامل360نفر است. در ارزیابی اعتبار همگرایی میانگین واریانس متغیرها بیشتر از 5/0است و تمامی شاخص‌ها در محدوده مورد تائید قرار دارد. برای تحلیل بخش کمّی از نرم افزارهای PLSو SPSSاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین به دست آمده از متغیرهای پژوهش در سطح قوی برآورد گردید و عوامل علّی بدست آمده از تحقیق شامل(حوزه مدیریتی، منابع انسانی و حوزه فناوری و اداری) بر روی ویژگی های رفتار سازمانی مثبت تأثیر مثبت و معنی داری دارند. متغیر ارتباطات اثربخش با میزان ضریب تأثیر682/0 بیشترین تاثیر را بر ویژگی های رفتار سازمانی مثبت را دارد. عوامل راهبردی(استراتژی های ساختاری، استراتژی های زمینه ای) بر پیامدهای فردی و سازمانی و اجتماعی مدل رفتار سازمانی مثبت گرا تأثیر گذار است و بهترین مسیر در این راستا، الگوبرداری از سازمان های موفق با میزان ضریب تأثیر 78/0 است.

کلیدواژه‌ها