رفتار شهروندی در حسابداری: ریشه ها و پیامدها( رویکردی کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و ارتباط و تأثیرگذاری رفتار حسابداران بر سیستم‌های حسابداری به ویژه در رفتارهایی که به صورت داوطلبانه بوده و به صورت کاملاً اختیاری از سوی آنها انجام می‌شود، این تحقیق با هدف شناسایی علل و پیامدهای رفتار شهروندی حسابداری انجام گرفته است. جهت‌گیری این پژوهش، بنیادی؛ فلسفه آن، ساخت‌گرایی؛ روش مورد استفاده آن، کیفی و از نوع تکنیک تحلیل مضمون می‌باشد. در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات، 16 نفر از مدیران و متخصصان رشته حسابداری، به روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی(گلوله برفی) انتخاب و با آنها مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفته است.
تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و داده‌ها در قالب 38 مفهوم، 23 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی دسته‌بندی گردیده‌اند. بر این اساس، «شخصیت حسابدار»، «ارزش های فردی حسابدار»، «محیط کار» و « سیاست های سازمانی» به عنوان علل بروز رفتار شهروندی در حسابداری و همچنین «برندسازی شخصی» و «بهبود عملکرد فردی»، «افزایش اعتبار حرفه حسابداری»، «ارتقای سرمایه انسانی»، «بهبود کیفیت تصمیم‌گیری»، «حسابداری شهروندی»، «حسابداری سبز» و «حسابداری اجتماعی» به عنوان پیامدهای این رفتار در حسابداری مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها