آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

پویش کشورها در گذرگاه توسعه به اجرای خط‌مشی بازسازی نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی منوط و ناکامی آن، چندبارگی برنهادن برنامه‌ها، دستاویز جابجایی مضمون‌ها از برنامه‌ای به برنامه دیگر با عناوین متفاوت و درون‌مایه همسان گردیده و بی‌ارزشی زمان، ازدست‌دادن مجال‌ها برای توسعه نظام اداری، پایین آوردن اثربخشی را در پی داشته است. هدف بررسی عوامل ایجادکننده شکاف اجرای خط‌مشی، توانمندسازی‌شان برای پل زدن بر فاصله‌ها، برای رسیدن به آماج خط‌مشی است. این پژوهش، کاربردی با روش آمیخته انجام و جامعه آماری در فاز کیفی ۱۴ نفر خبرگان علمی و اجرایی و در فاز کمی ۹۰۹نفر از کارکنان وزارت کشور نفر بودند، نمونه آماری بخش کمی با روش نمونه‌گیری کوکران ۲۷۰ نفر انتخاب شدند، ابزار پژوهش بخش نخست مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از خبرگان به روش گلوله برفی، در بخش دوم پرسشنامه محقق ساخته بود، نرم‌افزارهای مورداستفاده ۲۶ spss، لیزرل ۸.۸ و شیوه تحلیل داده‌ها تحلیل عاملی تأییدی بود. برآیندها وجود شکاف اجرای خط‌مشی را تأیید و بیشترین اثرگذاری مربوط به رویکرد فرآیندی ۳.۵۸ و کمترین اثرگذاری رویکرد سیستمی ۲.۳۰ را دارد. تأیید شبکه مضامین اثرگذار بر شکاف نشان داد اگر در خط‌مشی‌های های به دنبال کامیابی هستیم پیشنهاد می‌گردد ارزیابی چندمرحله‌ای در چرخه خط‌مشی و توانمندسازی مضامین به‌منظور پل زدن برای گذر از شکاف خط‌مشی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها