طراحی مدل مدیریت استعداد در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، روهن، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران ، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. روهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل راهبردی مدیریت استعداد در شبکه‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و جهت‌گیری پژوهش کاربردی- توسعه‌ای و روش آن آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و نخبگان معاونت بهداشت و در بخش کمی شامل کارکنان شبکه‌های بهداشتی بود. حجم نمونه در مرحله اول (با روش نمونه‌گیری قضاوتی) 14 نفر و در مرحله دوم (با روش نمونه‌گیری تصادفی) 156 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و روش دلفی بود و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون استفاده شد. جهت تبیین الگو، پس از 2 مرحله توزیع پرسشنامه، اعضای پانل دلفی اکثر گویه‌ها را تایید کرده و مدل پیشنهادی پذیرفته شد. در بخش کمی پس از بررسی روایی محتوا و پایایی (با آلفای کرونباخ 81/0) پرسشنامه، شاخص‌های هر مولفه مورد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم قرار گرفت که مدل دارای برازش مناسبی شد. طبق نتایج، مدیریت استعداد عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فرآیند مدیریت استعداد با تاثیر پذیری از عوامل ساختاری، محتوایی و بیرونی بر موفقیت عملکرد سازمانی نقش دارد. با توجه به اینکه الگوی پیشنهادی به صورت مرحله‌ای مسیری را از سطوح مقدماتی به سطح تخصصی‌تر با طرح تاثیر عوامل محیطی درون و بیرون سازمان و نهادی طی می‌کند می‌تواند به‌عنوان الگویی عملیاتی در تصمیم سازی‌های استراتژیک سازمانی بکار رود.

کلیدواژه‌ها