ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل پیش برنده بلاک چین در توسعه کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل پیش برنده بلاک چین در توسعه کسب و کار در ایران است. در این تحقیق از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته به گردآوری داده های کیفی پرداخته و سپس با انجام تحقیق کمّی (توصیفی - پیمایشی) از طریق ارائه پرسشنامه به جمع آوری داده پرداخته شد. گویه های شناسایی شده شامل 141 کدباز که در قالب 6 مقوله اصلی با استفاده از جدول لاوشه و نرم افزار MAXGDA و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی تحقیق انجام گرفته و شاخص های اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، قانونی، اجتماعی و محیطی از عوامل پیش برنده مؤثر بر توسعه کسب وکار نتیجه گردید. بالاترین عامل پیش برنده مربوط به عامل اجتماعی و سپس عوامل اقتصادی، محیطی، تکنولوژیکی، قانونی و سیاسی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. با توجه به نو بودن فناوری بلاک چین در کسب وکار ایران، لذا صاحبان بنگاه ها، صاحبان سرمایه، بانک ها و بیمه ها باید با استفاده از این فرصت حداکثر رشد و توسعه را در جهت افزایش بهره وری در کشور ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها