طراحی مدل سیاست های مالیاتی مشوق کارآفرینی مولد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

2 استادیار ، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار ، گروه علوم اقتصادی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آید و به عنوان یکی از عوامل حیاتی رشد حائز اهمیت است . در اکثر پژوهش های بین المللی تاثیر مالیات بر کارآفرینی بصورت منفی گزارش شده است. با توجه به اینکه گزارش های بین المللی حاکی از شرایط نامطلوب مالیاتی برای کارآفرینان ایرانی است، این پژوهش به دنبال یافتن مدل سیاست‌گذاری مالیاتی مشوق کارآفرینی است تا ضمن حفظ درآمد مالیاتی، کمترین آسیب به فعالیت های کارآفرینانه وارد شود این تحقیق از نوع کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده های تحقیق، مصاحبه با مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ذینفع می باشد. با توجه به کدگذاری های باز و محوری از مصاحبه های صورت گرفته، برای سیاست‌گذاران مالیاتی مدلی مشوق کارآفرینی مولد استخراج شده است که این مدل شامل 8 بعد تعریف کارآفرین،آموزش، عدالت، اعتماد، اصلاحات قانونی، اصلاحات اجرایی، بهبود فرایند حسابرسی، سلامت اداری می باشد.

کلیدواژه‌ها