طراحی مدل تولید پایدار در صنعت خودرو در شرایط تحریم و با رویکرد کلاس جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه ه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات،دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

چکیده

چکیده
در عصر کنونی مهمترین عنصر بقای صنعت ، بهره گیری از نگاه مبتنی بر توسعه پایدار است. تولید درسطح کلاس جهانی به عنوان یک الگوی تعالی عملیاتی ؛پارادایم های مرتبط با صنعت را دستخوش تحول می نماید از این رو دستیابی به مؤلفه های تولید پایداردر کلاس جهانی مبتنی بر رویکرد بومی سازی در صنعت خودرو می تواند به عنوان یکی از مهمترین راهکارها در زمینه تحول این صنعت، قابل تأمل باشد. این مقاله از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر انجام توصیفی-اکتشافی است و درآن نخست مهم ترین شاخص های مدل تولید پایدار در کلاس جهانی مبتنی بر نظرات خبرگان شناسایی گردید و سپس شاخص ها غربالگری و در ادامه تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت تعیین روابط و چگونگی تآثیر عوامل بر یکدیگر صورت پذیرفت و در نهایت اولویت‌بندی شاخص ها به عنوان خروجی مدل ارائه گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده مبین آن است که در راستای رسیدن به تولید پایدار در صنعت خودرو نیاز به توجه بیشتر به بعد زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین و اثر گذارترین ابعاد تولید پایدار است و برای اجرای استراتژی های مرتبط با آن موانع درون سازمانی نقش بسزایی دارند.
واژه‌های اصلی: تولید پایدار، تولید در کلاس جهانی، توسعه پایدار، صنعت خودرو

کلیدواژه‌ها