دوره و شماره: دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398 
بررسی تاثیر مدل بومی تعالی سازمانی (طراحی شده) در سازمانهای دولتی ایران

صفحه 1-7

محمد طاهری روزبهانی؛ رضا نجف بیگی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده


بررسی کاربرد نوع‌شناسی های قدرت و اجبار در حل مسائل پیچیدة سازمانی

صفحه 9-18

فاطمه حقیقت؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان؛ حسین صفری


نقش تاب‏ آوری سازمان در نوآوری مدل کسب وکار در محیط کسب ‏و‏کار ایران

صفحه 33-48

رضا منوچهری راد؛ حسام زندحسامی؛ علی داوری؛ مرتضی موسی خانی


بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر قابلیت‌های چابکی نیروی کار

صفحه 199-207

خدیجه احمدی قراچه؛ حسین صیادی تورانلو؛ زینب بختیاری؛ فرحناز آهنگ


بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناور‌ی‌های دیجیتال در سیستم بانکی،

صفحه 301-310

فاطمه محمدابراهیم زاده سپاسگذار؛ یوسف رمضانی؛ شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار


مروری بر عوامل موثر بر توانمندی های پویای کارکنان سازمان

صفحه 323-330

مریم سدهی اصفهانی؛ اسحق رسولی؛ فرزاد ستاری اردبیلی؛ بهنام آزادی؛ مجید احمدلو


تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر رضایت شغلی

صفحه 483-494

غلامرضا کاشانی؛ محمدرضا حاجی انزهایی؛ زهرا صافی