دوره و شماره: دوره 13، ویژه نامه، اسفند 1400 
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست

صفحه 1-13

علیرضا فریدونی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ کمال سخدری؛ محمد عطایی


بررسی طراحی مدل کاربردی رفتار سازمانی مثبت گرا در صنعت آب و برق

صفحه 15-24

زعیمه فرجادی نژاد؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه


بررسی اثرات مدیریت کیفیت بر رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه

صفحه 59-67

سید مهدی الوانی؛ رضا احتشام راثی؛ ناهید تیموری


واکاوی عوامل موثر بر استقرار مربیگری در سازمان با رویکرد کیفی

صفحه 105-116

محمد رأفتی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدرضا ذبیحی؛ محمود قربانی؛ حامد رحمانی


ارائه الگوی ابعاد و مؤلفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی

صفحه 143-161

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


شناسایی موانع اجرای خط مشی‌ها در سازمان امور مالیاتی

صفحه 177-189

مها طاهری؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی


الگوی بومی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

صفحه 211-224

کاظم محمددوست؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه ایران

صفحه 277-287

محمدرضا حسن زاده؛ محمدحسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


بررسی پاسخ مغز به طعم محصول در مواجهه با برندهای شکلات

صفحه 335-344

مونا دانه واش؛ مهدی فدایی؛ دانیال صابر سمیعی


بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع

صفحه 359-373

مهدی حسین پور؛ محمد جواد جمشیدی؛ میلاد بخشم؛ حسین کریمی؛ عطیه خدایی


بررسی میزان تاثیر منابع دانشی بر قابلیت های پویا

صفحه 375-384

سید محمد رضا میراحمدی؛ مجتبی فدایی؛ مریم روستازاده شیخ یوسفی